דעיה תייסולכוא...שדחה םיננר תיימינפ רתאל


םינייפאמ ללוכה בכרומ ישפנו ישגר יתוגהנתה ליפורפ ילעב םיכינח תטלוק םיננר תיימינפ
:םיאבה
תוישפנו תוישגר תוערפה ,תוגהנתה תוערפה

זופשאל הפולחכ וא ירטאיכיספ זופשא רחאל


םיידומילו םיינגרוא םיישק


.לק רוגיפ דעו תילובג ,הניקת היצנגילטניא ילעב


.תוגהנתה תוערפהו הדימל תויוקל ,םיישגר םיישק עקר לע םיידומיל םירעפ םע םידלי


תויתוגהנתה תוערפה לש דוק םע דחוימ ךוניחל ס"יבל המשהל םיאכזה םידלי

.תוישפנ תוערפהו תוישגרו  

לש דוק םע ליגר ס"יבב תמדקמ התכב המשהל םיאכזה םידלי ,םידחוימ םירקמב

.הדימל תוקל   


תוצובק תועצמאב ותחפשמ םע ךינחה לש רשקה תקמעהל םילדומ תחתפמ םיננר תיימינפ
םינעמ ןתמ לע תדקוש הז דצב .םידליו םירוה תואנדסו םיחא תוצובק ,יתחפשמ לופיטל
.הנשה תומי לכ ךרואל תילופיט תיכוניח תרגסמ תרשפאמו יתחפשמ ףרוע אלל םידליל
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net