הטילקו תורכיה ךילהת


...שדחה םיננר תיימינפ רתאל

תעסהל תגאודו תונושה החוורה תויושרמ תיצרא הסירפמ םיכינח תטלוק םיננר תיימינפ
ההובג תושיגנ רשפאמ היימינפה לש המוקימ .הרזחבו םהיתבל היימינפהמ םיכינחה
.יטרפ בכרבו סובוטואב ןהו תבכרב ןה תירוביצ הרובחתב
.תויושרב החוורה יתוריש תועצמאב השעית םיננר תיימינפל םידמעומה תיינפה
:םיללוכ הטילקהו תורכיהה ךילהתב םיבלשה

'א בלש
:ללוכה יטנוולר ןכדועמ רמוח תיינפה
ילאיצוס ח"וד
תיגולוכיספ הקידב
הנורחאה םידומילה תרגסממ יכוניח ח"וד
דחוימ ךוניחל המשה ספוט
(ךרוצה תדימב) תירטאיכיספ ד"וח
(ךרוצה תדימב) החגשהו לופיט רעונה קוח וצ

'ב בלש
.הליהקב לפטמה ס"ועה יווילב ותחפשמלו דמעומל תורכיה דעומ םואית

'ג בלש
המיאתמ תידומיל תרגסמל ץוביש תדעו םואית

:המיאתמ תידומיל תרגסמב ךינחה ץוביש ךרוצל הבוח
ףקותב המשה תדעוו
םיאתמ דוק םע ץוביש תדעוו
הנפמה תימוקמה תושרה לש ךוניחה תקלחממ ץוח תרגא

ךינחה לש ותמאתה תדימ לע ,הנפמה הכשלה ס"ועל בתכב הבושת ןתנית הז ךילהת םותב
.תורכיהה דעוממ םייעובשמ רחואי אל ,תרגסמל דמעומה
.הליהקה ס"ועו ךינחה תחפשמ םע םאותי הטילקה דעומ
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net