םיננר תיימינפ


...שדחה םיננר תיימינפ רתאל


2 ןויצ יבש : היימינפה תבותכ
בקעי ןורכז ,תרש הוונ ןוכש
04-6438100 ; 04-6399669 :םינופלט
04-6399977 :סקפ
renanim@dys-yeladim.com :ליימ
.1,2 'סמ וקב בקעי ןורכז תיזכרמ הנחתמו 70 'סמ וקב :הנימינב תבכרמ םירוביצ הרובחתב העגה
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net