םידידי גוח


...שדחה םיננר תיימינפ רתאל

.היכינח רובע םינעמה ןווגמ תא רישעהל תנמ לע םיבאשמ סויגל תלעופ םיננר תיימינפ

םיפתושו םיליעפ .הלוכ הנשה ךרואל היימינפה לש היישעה תא םיוולמ םידידיה גוח יבדנתמ
תכרובמה היישעל םיפתוש תויהל תונוכנו ןוצר םיעיבמו ,היימינפב םיידוחיי םיטקיורפב
.םיננרב

דואמ ינויחה תורשה תוכיא לש הבחרהו הקמעה רשפאמ הז עויס יכ תוארל ןתינ וז תרגסמב
.ךינח לכל יואר הנעמ תריציל


םיפסונ םייתובדנתה םיטקיורפ

ןהכ 'גרו'ג לש ורכזל היימינפה ידליל הרשעהו תוליעפ םוי

שדקוה הז םוי .היימינפה ידליל איש םוי הכרע ןאש תיבמ המלש הליהק 2014 ץיקב   
.הליהקל םרת וייח ךלהמבש ל"ז ןהכ 'גרו'ג – םבילל רקי םדא לש ורכזל ולוכ   
לש ותחפשמ לש האלמ הכימתב .תוחפשמו םידלי ןעמל ותוליעפו וכרד ךשמה התייה וז תוליעפ   
,םידליל תונתמ ,ןוזמ ינכוד ,םיחפנתמ םינקתמ – םיהדמ ץיק גנינפה היימינפב ומייק ל"ז 'גרו'ג   
.דועו רמז יעפומ   

ימואל קנב

שדחוימ עוריא לכו גח לכ .היימינפב םינש רפסמ רבכ םיבדנתמ ימואל קנב ףינס ידבוע   
.םידליה םע םיגגוחו היימינפל םיעיגמ םה   

הלאג ברע

םיפסכ סייגל התייה ותרטמש וגוסמ ןושאר ברע 2014 תנשב ונמייקש המרתה ברע   
.הז ברעל םורתלו רוזעל ומתרנ םיבר םישנא .היימינפה ידליל םיקחשמ ןג תמקהל   

Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net