ונחנא ימ...שדחה םיננר תיימינפ רתאל

תנכושה .תיצרא תיזופשא טסופ ,תילופיט היימינפ הניה שיד לש הדוסימ םיננר תיימינפ
.ןופצהו הפיח זוחמב רעונלו דליל תורישה ,החוורה דרשמ חוקיפב - בקעי ןורכזב

תויסולכואל םיידוחיי םינעמ חותיפב התחמתה התמקה זאמ ,1971 תנשב הדסונ היימינפה
.תיתיב ץוח המשהל תוקוקזה תויזופשא טסופו תוילופיט

.6-18 יאליגב תונבו םינב םיכנחתמ םיננרב

טסופה הדיחיה ,תונבה תדיחי ,םינבה תדיחי :תויזכרמ תודיחי עברא תולעופ םיננר תרגסמב
-תיכוניח (MILIEU) הביבסב תולעופ תודיחיה .היימינפה ירגובל הדיחיה - הליהקב םיתבו תיזופשא
.ולש תוכייתשהה תצובקלו טרפל הימונוטואו תוימיטניא תרשפאמה תילופיט

טסופה הדיחיל ס"היבו ,"םיננר" דחוימ ךוניחל ס"היבב םידומיל ללוכ ילופיט - יכוניחה ךרעמה
.ךוניחה דרשמ חוקיפב םהינש "םינדא" תיזופשא

ךוניח ימרוג לש הרכהל התכזו תוידוחיי הדובע תוטיש חותיפב תטלוב םיננר תיימינפ
.םייתועמשמ םיגשיהל היכינח תא תמדקמה תיעוצקמ היימינפכ ץראה יבחרב לופיטו


ןימאמ ינא


תורישה י"ע תונפומה תויסולכואל םיידוחיי םינעמ חותיפ לע תדקוש םיננר תיימינפ
תיביסנטניא תועצקמתהב תויוברעתהה תא הבגמו ,החוורה דרשמ - רעונלו דליל
.ילופיט יכוניחה תווצה לש

,לופיט ,תיתועמשמ רשק תיווח תקפסמה תרגסמ היכינחל רשפאל תפאוש םיננר תיימינפ
לע שגד ךות ,טרפ לכ לש ויתולוכי יפל תומדקתהו הדימל ,תונגומ ,הרשעהו חופיט
.תישיאה המצעההו תוחוכה תשיג

ותאבהו ותליהקלו ותחפשמל ךינחה תרזחהל הפיאש ךותמ ,ןמזב תמחתנ ,תיביסנטניא תוברעתהה
.וירושיכ פ"ע יאמצע דוקפתלתווצ ירבח


היימינפה לש ריכבה תווצה .תונוש תויספורפמ םידבוע - 120-כ ללוכ םיננר לש ילופיט יכוניחה תווצה
תווצ חותיפ יארחא ,תיגוגדפ תזכר, תישאר תיב םא ,היימינפ זכר ,ילופיט תוריש תזכר ,תלהנמ ללוכ
.מ"חמ תיארחאו

,תיב םא לש תווצ הצובק לכב .יכוניח זכרו תילאיצוס תדבוע י"ע תולהונמ תוצובקהמ תחא לכ
,ירטאיכיספ ץועי :ללוכה בחרומ תווצ י"ע הוולמ הצובק לכ ףסונב .תוריש תנש יבדנתמו םיכירדמ
.תויפרתו תילאיצוס הדובע ,יגולוכיספ לופיטםיכינחה ירוגמ


תנוכש ךותב המוסקו תירויצ הבשומב םירוגמ םיכינחל רשפאמ םיננר תיימינפ לש המוקימ
,םומיחו גוזימ םיללוכו םיכינחה יכרוצל ומאתוה םירוגמה יתב .תחפוטמ םירוגמ
.טנרטניא תשרו םיבשחמ ,םייתצובק םיחבטמ ,םינבמה לכב תוחיש בותינ תכרעמCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net