םיילופיט םייכוניח םיטקייורפ

...שדחה םיננר תיימינפ רתאל


אשונה לע ץחל


תילופיט - תיכוניח השיג


הדשהמ םיטקיורפ

תוידומיל תורגסמ


הרשעה תוליעפ


תויוליעפה




תילופיט - תיכוניח השיג


תרצויה ,לופיטו ךוניח תבלשמה השיגב לעופ םיננר תיימינפב ילופיט - יכוניחה תווצה
.היימינפה יכינח רובע תנגומו הביצי הביבס

םינמסמה תטיש לע תססובמה תילופיט תיכוניח תינכות תמאתומ היימינפב ךינח לכל
.תידוקפתה הכרעהלו לופיט תינכות תיינבל ,ןוחבאל החוורה דרשמב החתופש
הקמעהו הבחרה תורשפאמה תופתושמ תויתצובק תוינכות תורזגנ תישיאה תינכותה ךותמ
.יתיימינפ ללכו יתחפשמ ,יתצובק ,ינטרפ :םיפסונ תוסחייתה ילגעמב
.ךינח לכ לש ישיאה לאיצנטופה יוצימ לעו תוחוכה תשיג לע שגד ךות לעופ יתיימינפה בחרמה

: םיכינחה לש םמוקישו םמודיקל הביל תוינכת רפסמ החתיפ םיננר
.הלבקו הלכה דצב תווצה לש תיתוכמס השיג תבלשמ וז תינכות - תונגומה תינכות
הביטימו תנסרמ ,הליבגמ תוכמסכ תווצה לעופ ,הביבסה ןוכיס וא ימצע ןוכיס לש םיבצמב
קימעמ םיננר תיימינפב ילופיט - יכוניחה תווצה .תנסרמ תילופיט תוברעתה - מ"טה תועצמאב
חוקיפבו םיכינחה ירוה ףותיש ךות וז השיגב יבטימ שומיש יבגל הכרדהבו תומלתשהב
.החוורה דרשמ

תודוסי תא םיווהמה םיללכו תומרונ תונבהל איה תינכותה תרטמ - תוגהנתה בוציעל תינכות
.ךינחה לש םוימויה ייח
לעו ומצע לע ןנובתהל ותלוכי חותיפ ,ימוי סיסב לע ךינחה לש ויתוחלצהב אוה תינכתה לש דוקימה
.רופישה תונועט תודוקנהו ויגשיה תא ךירעהל ותלוכי חותיפו גולאיד להנל ותלוכי חותיפ ,ודוקפת
דודיע ןתמ תבוטל ךוכיחהו תרוקיבה םוצמצ תווצל תרשפאמו ךינחל תוירחאה תא הריזחמ וז תינכת
.תוחלצהה תטלבהו


יוצימ – רפס תיבה תרטמ 2014 תנשב היימינפב םקוה רפסה תיב - םייח תויונמוימל ס"היב
.םיאלמ םייח תויחלו הרבחב בלתשהל ךינחה לש וייוכיס תאלעהו דליו דלי לכב יוצמה לאיצנטופה

הקוזחת שיא , חבט ,הלהנמ ידבוע ,םיזכר ,םיכירדמ - ןוגכ היימינפה ידבוע םניה -רפסה תיב יחנמ

: ס"היבב םידמלנ רשא םיאשונ
.דועו ץחל יבצמב תודדומתה, לושיב ,הנייגיה ,תיב תקוזחת ,ביצקת ,תישיא תוהז

םיזופשא תעינמב יוטיב ידיל םיאבה םיגשיהו רופיש םירכינ הלא תוברעתה תוינכתמ אצוי לעופכ
הדיחיה יכינחמ קלח יכ תוארל ןתינ ןכ ומכ .יתפורתה לופיטב תולתב יתועמשמ םוצמצבו םירזוח
תיזופשא טסופה הדיחיהמ רבעמ רשפאמש המ ,םדוקפתב םדקתהל םיחילצמ יזופשא טסופה
.היימינפה םחתמל ץוחמ תיאמצעה םירגבתמה תדיחיל




הדשהמ םיטקיורפ

םיכרצל תומאתומ תוינכתה .םמודיקלו םיכינחה תחוורל תוילופיט תויכוניח תוינכת תחתפמ םיננר
.היימינפב תונוש תוצובק לש םיידוחיי

םיכרצה גוצייל יתיימינפה בחרמבו םליג תוצובק ברקב םיליעפה םיכינח - תיתרבח תוגיהנמ

.היימינפה לש ריכבה תווצה םע גולאידב תולאשמהו   

.םוימויה ייחמ תויווח םיאטבמ םיכינח ובו תואנותיע גוחמ קלחכ רואל אצוי ןותיעה - םיננר ןותיע

תרוסמה םע רשקה קוזיחל םידומיל תנש ךלהמב םילעופ הווצמה יאליגב םיכינח - הווצמ ינבל טקיורפ
: םיסקט ינשב טקיורפה לש ואיש .םירוהה םע תיתייווח תוליעפלו הליהקה ןעמל תומישמל ,תידוהיה   
.הווצמ תב/רב תביסמו הרותל היילע   

.היימינפב םיכנחתמה םיחא תוצובק ןיב רשקה תקמעהל םייתייווח םישגפמ - םיחא תוצובק

הקהל תרגסמב .ןמייה יס תרמזה לש התייחנהב 2012 תנשמ תמייקש הקהל - םיננר תקהל טקיורפ
םהינפב חתופו םיכינחה ירושכ תא ףשוח הז טקיורפ -הליהקב תועפוהו םיסקטב םיעיפומ םידליה וז   
.םתמצע תא אטבל תונמדזה   

הדובעל ס"היב ףותישב ימואלה תורישל הנכהכ הלעמו 16 יאליגב תוכינחל - גנירוטנמ טקיורפ
.א"ת תטיסרבינואב תילאיצוס   

תוריעצה תודיחיהמ םיכינח ןעמל םימרותו םילעופ םירגבתמה תדיחימ םיכינח - "ךליבשב ינא" טקיורפ
.רתוי   

קוזיחל תויוברעתהו תולועפ .תוולמ תוחפשמ לש הכרדהו הנווכה ,רותיא - תוולמ תוחפשמ טקיורפ
.תוולמ תוחפשמ לצא תושפוח ןמזב םיחראתמה םיכינח לש רשקה   




תוידומיל תורגסמ

.םהיתולוכיו םהירושיכ פ"ע דחוימ ךוניחל תורגסמל םינפומ םיננר יכינח

היימינפה יכינח בוליש תרשפאמה תיבושיי ץוביש תדעו תרזעב תישענ תויכוניחה תורגסמה תמאתה
.רוזאב תוידומיל תורגסמב

יתב ינש .הרדחב ןכושה םינדא ס"היבל וא בקעי ןורכיזב ןכושה םיננר ס"יבל םינפומ םיכינחה תיברמ
.ותחלצהו ךינחה תחוור םודיקל ימוימוי הלועפ ףותישב םילעופ רפסה




הרשעה תוליעפ

תא אטבל ךינח לכל רשפאמה ןווגמו רישע יאנפ תוברתו הרשעה ךרעמ תמייקמ םיננר תיימינפ
.וירושיכו ויתולוכי

.דועו תונמוא ,לוחמ : ומכ תורגסמב הליהקה םע היצקארטניא רצוי יאנפה תועש תוברת ךרעמ

."ינא"ה תיינבב המצעהו ויתוחלצהל המב רשפאמו םיכינחה ירושיכל םאתומ תוליעפה ןווגמ




:תויוליעפה

טרופס
גנילייטס
לושיב
םיפות
הנוזת
ספיספ
ןורטאת
תויח
DJ
תואנותיע
לגרודכ
רושכ רדח
םירגתא



Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net