רשק רוצ...שדחה םיננר תיימינפ רתאל


םיננר תיימינפ
2 ןויצ יבש בוחר
78 .ד.ת
30900 בקעי ןורכז

04-6399669 :'לט
04-6399977 :סקפ
renanim@dys-yeladim.com :ל"אוד

טליג הלוש :תלהנמעיגהל דציכ

:תבכר
תנוכשל הסינכל דע תוריש תוינומ ןנשי הנימינבמ .הנימינבב תבכרה תנחתב םידרוי
.תוקד - 5 כ לש הכילה קחרמ םשמו תרש הוונ

:סובוטוא
הוונ תנוכשל עיגמה 1 'סמ סובוטוא וק םשמ .בוקעי ןורכזב "דגא"
תנחתב םידרוי
.תרשCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net