דעיה תייסולכואאל יתביבסו יתחפשמ עקר לע רשא הניקת היצנגילטניאב םינייפואמה םידלי
לאיצנטופה אולמב שומימל אב   
לע ,(55 דוק) ישגר-יתוגהנתה עקר לע דחוימה ךוניחב המשהל תואכז ילעב םידלי
.(ליגר רפס תיבב הנטק התכ) הדימל תויוקל עקר לעו (57 דוק) ישפנ עקר   
.ידומילו ישגר עויס םע ליגרה ךוניחב בלתשהל םילגוסמה םידליCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net