םידידי גוח


םידלי" :םהינבו םיבדנתמו םינוגרא םע םיכינחה לש םמודיקל תופתוש הרצי רדה הוונ
,הינתנ תנחת - לארשי תרטשמ ,(Scitex Vision – HP) ן'זיו סקטייס תרבח ,"יוכיסב
.דועו "סיראה" תרבח ,"תודרשיה סינד"

יכינח לש םהייח תוכיאל םימרותה םיידוחיי םימזימ היימינפה תמדקמ הלא תויוליעפב
.םתחוורלו היימינפה

היישעל לדומכ ,הנושארה הלעמהמ ךרע ,םיבדנתמ – םידלי שגפמב ,םיאור ונא
יכרצל םימאתומ םיטקיורפה .רתוי םיבחר םיקפואל ןולח תחיתפכ ,ינווכ וד הניתנו
.דעיכ ונמצעל ונבצהש םייכוניח – םיילופיטה םינכתלו םידליה
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net