ונחנא ימ
היימינפ הנה ,1976 תנשב המקוה , ןיש .דוי .תלד לש הדוסימ "רדה הוונ" תיימינפ
.6-15 יאליגב רעונו םידלי 110 רובע תיזופשא טסופ-תילופיט

דרשמ חוקיפב תאצמנ .רפח קמע תירוזא הצעומ ,ןורשה תלצבח בשומב תנכוש "רדה הוונ"
.זכרמ זוחמ רעונו דלי תוריש ,החוורה

יתביבסו יתחפשמ עקר לע רשא הניקת היצנגילטניא תמר ילעבכ םינייפואמ היימינפה יכינח
. לאיצנטופה אולמב שומימל אב אל

םירבוע יתגרדה ךילהתב רשא םיכינח םנשי .דחוימ ךוניחל רפס יתבב םיבלושמ םיכינחה בור
.ידומילו ישגר הכימת ךרעמ םע ,הליחתכלמ וב םיצבושמ וא ליגרה ךוניחל
םייתצובקו םיישיא םינעמ תללוכו ויכרצ תא תמלוהה תישיא תילופיט תינכת תינבנ דלי לכל
.םימאתומ


: תודיחי שולש היימינפב
םיריעצה תדיחי
תיזופשא טסופ הדיחי
םירגבתמ תדיחי
.םיכינחה יכרצל םימאתומה םיילאיצנרפיד םיילופיטו םייכוניח םינעמ הדיחי לכל

הטילש לש תויווח ןמזמה בחרמכ תילטנמהו תיזיפה הביבסה תא השיגדמ היימינפה
.םהילע דובעל םהיישק תא אטבל םידליה ולכוי וב ברמכו תלוכיו
ןימאמ ינא


תמדקמו הרישעמ ,תיכוניח – תילופיט הביבסו םילקא רוציל תפאוש "רדה הוונ" תיימינפ
,תיתרבח תוירחאו תונלבוס דצל ,תישיא תוחתפתהו הדימל לש םיכרע סיסב לע תתתשומה
.תרגסמה יכינח רובע תפטועו המח "תיתיב" הריוואב

: תניחבב ,חתפתהלו חומצל םחוכבו ונידליב םינימאמ ונא
תוצמל םהל עייסל ידכב דיב די םמיע םישועו "אוה ותנועב חרופה חרפ אוה דחא לכ"
.אצומה תליהקב הרזחב בלתשהלו םהיתולוכי


תווצ ירבח


: ימוחת בר ,יעוצקמ ןיב תווצ לעופ היימינפב
םא, לופיט םוחת תזכר ,ךוניח םוחת תזכר-להנמ תינגס ,היימינפה להנמ : ללוכה ריכב תווצ
תוברתו יאנפ תזכר ,תיזכרמ תיב
ש"שו תיב תוהמיא םיכירדמ ,םיתווצ ישאר ,םייכוניח םיזכר :ללוכה הכרדה תווצ
.(תוריש תנש)
,תויונמא בולישב – םיטסיפרת ,םיגולוכיספ ,םיילאיצוס םידבוע :ללוכה ילופיט תווצ
.העונתו המרדוכיספ
.םירטאיכיספ, תואירב הוולמ ,תוחא : יאופר םוחת
הדימל םוחת תזכר ,רזע ירועישל םירומ , םיגוח יליעפמ :םידומילו הרשעהCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net