םיילופיט םייכוניח םיטקייורפ

אשונה לע ץחל


תילופיט - תיכוניח השיג


תוידוחיי תוילופיט-תויכוניח תוינכת

הרשעה תוליעפ


תויוליעפה
תילופיט - תיכוניח השיגתווצה ישנא .תיתוגהנתה השיגו תימאניד השיג ןיב בוליש לע תתתשומ היימינפה תדובע
רהרטמב ,תיביטרגטניא -תפתושמ הדובע לש גראמ םירצוי יכוניחה תווצה ישנאו ילופיטה
-תיכוניחה הדובעה .תיתחפשמו תידומיל ,תיתרבח ,תישגר הניחבמ דלי לכ םדקל
:תודוסי עברא לע תנעשנ תילופיט

םידמול "רדה הוונ" יכינח תיברמ : היימינפה ןיבל רפסה תיב ןיב ףצרו היצרגטניא
םיישגר םיישק ילעבל "רדה "הוונ רפס תיב) דחוימה ךוניחה לש רפס יתב ינשב
תחת םה ףא רפסה יתב .(םיישפנ םיישק ילעבל "םינדא" רפס תיבו םייתוגהנתהו
תוינכת תונבנ ,היימינפה ןיבל רפסה תיב ןיב ימוימוי רשק םייקתמ .ש.י.ד לש גג תרוק
םידליה םודיקל תופתושמ

דומלל ולכוי ,םיאתמ הכימת ךרעמ םע רשא ,םידלי בלשל דעי הביצה היימינפה
היימינפלו רפסה יתבל ףתושמה ימוחת בר תווצ .הליהקב ליגרה ךוניחה תורגסמב
.תישיא המצעהו ידומיל רובגת לש ךרעמ תיינב ,לאיצנטופ ילעב םיכינח רותיאל לעופ
.וכלהמבו בולישה םרטב ךילהתה יוול ,ןכו

קשר אישי עם הורי הילדים מתקיים על בסיס קבוע כחלק : םירוה םע הדובע
םע תיתצובק הדובע לש הפנע תכרעמ תמייקתמ .היימינפה תדובעמ ילארגטניא
.םהידליו םירוה םע ןכו םירוה

תווצה .(מ"טה) תנסרמ תילופיט תוברעתה תינכת תעמטומ היימינפב : תנגומ הביבס
.המושייו השיגה תונורקע לע הרשכה רבוע

תויוליעפב ןהו םייחה תרגשב ןה תילאיצנרפיד תוסחייתהל םיכוז : היימינפב םירגובה
.תישיא תוכנוחו תובדנתה תויוליעפב םפותישו הליהקל םרוביח :םליגל תומאתומה

תוידוחיי תוילופיט-תויכוניח תוינכת


רובגתו עויס קפסמה ןמוימ הארוה תווצ י"ע לעפומ : יביטקארטניא הדימל זכרמ
.ישיא ידומיל

תויתוגהנתהה תומרונה תא םיאטבמה םינכת תבלשמ תינכתה : ישיא חותיפ תינכת
םייבויחה תוחוכה תא השיגדמ תינכתה .דלי לכ לש םיישיא םידעי םע דחי תויתרבח
.ךינחל יתועמשמה רגוב ידי לע הוולמו

.אירב םייח חרואל תועדומה םודיק : אירב ףוגב האירב שפנ

.םיפילקו םינוטרס םידליה םע םירצוי "ןילי המלת" המגמה ידימלת : עונלוק טקיורפ

הנידמה תשרומו היפונ ,ץראה תרכה םתרטמש םילויט ךרעמ : לארשי ץרא תרכה

,הקיזומה ,םיה םוחתב םיגוח ןווגמו הפנע תיתרבח תוליעפ היימינפב : יאנפו תוברת
..דועו טרופס ,םייח ילעב

,הקיזומה ,םיה םוחתב םיגוח ןווגמו הפנע תיתרבח תוליעפ היימינפב : תובדנתה
םיפוג םע הלועפ ףותישב תלעופו תובדנתהה אשונ תא תחפטמ היימינפה
,הינתנ H.P תרבח ,"תודרשיה סינד" תרבח ,(הינתנ תנחת) לארשי תרטשמ :ןוגכ
..דועו "סיראה" תרבח

השיגנ הניפה .(הינתנ תנחת) לארשי תרטשמ ףותישב, ולא םימיב המקוה : יח תניפ
.םייח ילעבב לופיט תוצובק הב ולעפיו היימינפה ידלי לכל

לכב םידליה תא םידעתמ םיבדנתמ םימלצ .יוכיסב םידלי ףותישב : ילש םובלאה
.ישיא תונומת םובלא תא םמיע םירצויו היימינפב םהייח ימוחת

לעוריאב הנשה לש האיש .םיידוחיי תוליעפבו םינכתב וז הנש : הווצמ תונבו ינב
.תודרשיה סינד תתומע לש הבידאה התוסחב םייקתמה םישרמו יגיגח

הרשעה תוליעפ


תויתיימינפ ללכו תויתצובק תויוליעפ ללוכו ןגרואמו הנבומ היימינפה ידלי לש םויה רדסס
.הל הצוחמו היימינפה ךותב
:תויוליעפה


: םהינבו יאנפה תועשל תויוליעפו םיגוח לש ןווגמ עציה היימינפב
תואמי גוח
םוליצ
ףופית
עגמ ברקו תודרשיה
םיסוס לע הביכר
הבמוז
רמז הקהל
תונמא
לושיב
םינוש םיפנעב טרופס תוליעפCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net