רשק רוצ
"רדה הוונ" תיימינפ
70 .ד.ת
42937 ןורשה תלצבח

09-866-3035
:לט
09-866-5860
:סקפ

nevehadar@dys-yeladim.com :ל"אוד

רפוע גאגח : להנמ


עיגהל דציכ


:סובוטוא
.היימינפה דע ןורשה תלצבחל 29 וק הינתנב תיזכרמ הנחתמ .1
הכילה םשמו ןורשה תלצבח ףלחמב הנחתה .ףוחה שיבכ ךרואל עסונש סובוטוא לכ .2
.היימינפה דע תילגר

:תבכר
.היימינפל תינומ תחקל שי "הינתנ" תבכרה תנחתמ


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net