דעיה תייסולכוא:לש םינייפאמ ללוכה ידוקפתו ישגר ליפורפ ילעב םינבו תונב םירגבתמ תטלוק "בישילא הוונ"

.הניקת תילכש תלוכי
תוגהנתה תויעבו הדימל תויוקל ,םיישגר םיישק עקר לע םיידומיל םירעפ םע םירגבתמ
.ילילפה םוחתב ןניאש   
תלוכי םע הנבותו טופיש םילגמה ,תימיטניא תילופיט תרגסמל םיקוקזה םירגבתמ
.החותפו תיאמצע הליהקב תויחל
."םייחל תנמאמ" החפשמב בלתשהל תונכומ םילגמה םירגבתמ


,ךינחה תחפשמ -םיכינחה לש תוסחייתהה תורגסמ ןיב בולישל תפאוש - "בישילא הוונ"
תוידוחייו תונווגמ תוברעתה תוינכת תחתפמו יעוצקמ ברה תווצהו "םייחל תנמאמה" החפשמה
.ךינחה תחוורל םילשמ ףצר תריציל

!ותחפשמל ךינחה ןיב רשקה חופיטל םשומ בר שגד
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net