הטילקו תורכיה ךילהת


תרגסמה לש המוקימ .החוורה תויושרמ תיצרא הסירפמ םידמעומ תטלוק "בישילא הוונ"
בשומל תורישי עיגמ ,ביבא-לת תיזכרמ הנחתמ 921 וק) תירוביצ הרובחתב ההובג תושיגנ רשפאמ
.("בישילא"

.תוימוקמה תויושרב החוורה יתוריש תועצמאב השעית תרגסמל םידמעומה תיינפה

'א בלש
:ללוכה יטנוולר רמוח תינפה
ילאיצוס ח"וד
תיגולוכיספ הקידב
הנורחאה םידומילה תרגסממ יכוניח ח"וד
(םייטנוולר םירקמב) דחוימ ךוניחל המשה ספוט
(יתפורת לופיט לבקמו לפוטמ דמעומה םהב םירקמב) תירטאיכיספ תעד תווח

'ב בלש
ותחפשמלו דמעומל תורכיה דעומ םואית

'ג בלש
."םייחל תנמאמ" החפשמו תידומיל תרגסמ תמאתה

ךינחה לש ותמאתה תדימ לע ,הנפמה הכשלה ס"ועל בתכב הבושת ןתנית הז ךילהת םותב
.תורכיהה דעוממ םייעובשמ רחואי אל ,תרגסמל דמעומה

.הליהקה ס"ועו דמעומה תחפשמ םע םאותי הטילקה דעומ


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net