ונחנא ימדוי ,תלד לש הדוסיימ יתחפשמ לדומ לע תתתשומה תידוחיי תילופיט היימינפ הניה "בישילא הוונ
.זכרמה זוחמ רעונלו דליל תורישה - החוורה דרשמ חוקיפב ,ןיש

יתליהק לדומ הרציש ךכב (...םלועב ףא הארנכו) ץראב תידוחיי תרגסמ הניה "בישילא הוונ"
הלהנה תחת ילופיטו יכוניח ,יעוצקמ תווצ יוויל םע דחי יתחפשמ אתב תוסנתה רשפאמה
.תחא גג תרוקו תפתושמ

בשומב "םייחל תונמאמ" תוחפשמ ברקב םירג "בישילא הוונ"ב םיאצמנה תורענהו םירענה 60
לכל םיכוז 12-18 םיאליגב תוכינחהו םיכינחה ."ןיכילא" תימוקמ הצעומבו רפח קמעב "בישילא"
.תילופיט-תיתיב-ץוח תרגסמב םינתינה םיידומילו םיילופיט ,םייתרבח ,םייכוניחה םינעמה

םינעמה לכל ףסונ םיכוז "בישילא הוונ"ל םיעיגמ רשא רעונה ינבש וניה לדומב יזכרמה ןויערה
יסופד לש ןומיאלו דומילל סיסב הווהמה יתחפשמ לדומב תוסנתה - תקפסמ ,תילופיט היימינפש
.דיתעבו הווהב םתוא םישמשמה ,החפשמה ךותב םיסחיו תורשקתה

תנמאמ רמוש אללו רדג אלל ,תילרוטספו תירפכ הריוואב ,בשומב תוחפשמה יתבב תוכנחתהה
תודדומתהל םתוא הרישכמו הליהקהו החפשמה ךותב םיקוחהו תולובגה תמנפהל םיכינחה תא
.תיביטמרונ הרבחב הליעי

דצב ,רגבתמ לכל תוימיטניאו הימונוטוא רשפאמה םילגעמה ןיב בולישב תטלוב תרגסמה תוידוחיי
עייסמ הז ךילהת .יתחפשמו יתצובק ינטרפ ילופיט ךרעמב - יעוצקמ תווצ לש חופיטו לופיט ,הכימת
לש "םילכה זגרא"מ קלח הווהמש המ ,תוחלצה רוצילו םייתועמשמ םיגשיהל עיגהל תרגסמה ירגובל
.תוחרזאב כ"חאו אבצב תודדומתהב הכינחו ךינח לכ

תורישלו אבצל םיסייגתמ ,תרגסמה תא םירגוב15-כ םימייסמ (הנשה ףאו) הנש ידימ ,ןכא
דוע "יירחא"ב תוריש תנשבו תויאבצ-םדק תוניכמב םיבלושמה םירגוב ףא ונל שי .ימואלה
.אבצל םסויג םרטב


?"בישילא הוונ" ןוזח והמ


תיתועמשמ היווח קפסל תרגבתמו רגבתמ לכל תישיא הפילח תריפת תועצמאב תפאוש תרגסמה
יכרע םיכרע םלוע ךותמ תוהזה שוביגב עייסלו חימצהל ,חתפל , רישעהל ,ןכ ומכ .יתחפשמה אתב
םתחפשמ לש המקהל ביצי סיסב םרובע הווהת יתחפשמ אתב תוסנתההש םינימאמ ונא .ינויצו
הוונ"ב ושכר םתוא םיילופיטהו םייתרבחה ,םייכוניחה םילכה לכל ףסונב תאז .לארשיב תידיתעה
."בישילא

תוביטנרטלא תיינבל ךינח לכב תכמותו תורגבתהה ליגב הריחבה תובישח תא תחפטמ תרגסמה
.ויתולוכיו וירושיכ יפ לע תומיאתמ

תבלשמה תינכתה לש ידוחייה הייפוא .תידוחיי תיתחפשמו תידומיל תרגסמ תמאתומ ךינח לכל
לכ לש החלצהה ייוכיס תא ביחרמ יביסנטניא הכימת ךרעמ םע תילופיט הנמוא תליהקב םייח
.הליהקב תשדוחמ תובלתשהב ליעומו יאמצע חרזאכ רוזחל הרענו רענ?"בישילא הוונ" לדומ והמ


: הרענ/רענה תא םיפטועה םישנאה לכ ןיב הדיחא הפשו הינומרה השורד ןוזחה תא שממל תנמ לע
תידממ תלת הדימריפ לש לדומ הנבנ ,ךכיפל .יעוצקמ ברה תווצהו "םייחל תונמאמ"ה תוחפשמה
: ןה תופסונה היתועלצ שולשו ('א) הסיסב תא הווהמ "םייחל תנמאמה" החפשמה רשאכ

לכב רשאכ, תוחפשמ 23-מ םויה תבכרומ "בישילא הוונ" - "םייחל תונמאמ" תוחפשמ
.תונבו םינבל תודרפנ תוחפשמ ןנשי .םיכינח 2-3 ןיב עצוממב החפשמ    

עברא ,תינילק תיגולוכיספ ,תירטאיכיספ ,ילופיט תווצ תזכר :מ בכרומ ילופיטה תווצה
.לרב-תיבמ םיטנדוטסו תונמואב לופיטל םיטנדוטס ןכו תויונמואב תלפטמ ,תוילאיצוס תודבוע    
.ודוקפתו ויכרצ פ"ע יתצובק וא/ו ינטרפ לופיטב ביוחמ הרענו רענ לכ    

,תיתצובק תוליעפ םימייקמה םיכירדמ ,תיכוניח היזכרמ זכרמ ,הכרדה זכר - יתרבחה תווצה
םיגוח יכירדמ ,"םייחל תונמאמ"ה תוחפשמהו רענה ייחב תוברועמו תוינטרפ תוחיש    
.הרשעה תוליעפל םיבדנתמו    

"בישילא"ב הדימלה זכרמ תא םיליעפמה רזע ירועישל םירומו הדימל זכר - ידומילה תווצה
.ומויב םוי ידימ    

הדובעה דרשמ חוקיפב ץרווש הרש 'בג תלהנמ -"בישילא הוונ" תלהנה תאצמנ הדימריפה דוקדקב
.ריצק הבהז 'בג ,תילופיט תיכוניח תלהנמ – ש.י.ד תלהנהו ראואב יתסא 'בג תחקפמ -החוורהו?ונלש םוימויה להנתמ דציכ


.תוביטח 4-ל םיקלוחמ "בישילא הוונ" תוכינחו םיכינח 60

.הביטח לכב תוחפשמ 6-כב םיכנחתמה םידלי 15-כ עצוממב הביטח לכב

איה המעש םיכינחה תא החפשמ לכל םימיאתמ ונא ,תוחפשמה םע וניתורכהו םדקומה ןויסינה פ"ע
םימוד םינויפא םע םכותבש םידליהו תוחפשמה לכ תא ונצביק ,ךכיפל .יבטימה ןפואב דדומתהל הלוכי
.ךירדמ + תילאיצוס תדבוע תדמוע השארבש תחא הביטחל

.תיתצובקו תינטרפ המרב תוחפשמה תא ןהו םיכינחה תא ןה םיוולמ ךירדמהו תילאיצוס תדבועה
,ךינח לכל .תוחפשמלו םיכינחל תיעוצקמה היחנההו הכרדהה תמרב הניה הקולחה לש תועמשמה
.ךרוצה תעב תונפל לוכי אוה םהילא תישיא תילאיצוס תדבועו ישיא ךירדמ שי ,החפשמל ףסונב
תינטרפה תינכתה עוציבב תובר םיקסועו תווצכ וקב םידבוע תילאיצוסה תדבועהו ךירדמה
.תיתביטחהו

תרחא וא תיזיפ תועמשמ ןיאו הז םע הז םירבחתמו םירעתמ םלוכ םיכינחה רומאכ םוימויה ייחב
.תיתביטחה םתוכיישל

םיכינחה ברקב תונוש תרשפאמ התוהמ םצעמ "בישילא הוונ" לש תיתחפשמה הסיפתה
.השעמל הכלה הנושה תלבקו תיתמא היצרגטניא םושיי ,(החפשמ לכב תונוש תמייקש יפכ)Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net