םיילופיט םייכוניח םיטקייורפ

אשונה לע ץחל


תילופיט - תיכוניח השיג


תיתרבח תוליעפו םיגוח

תוילופיט תוצובק


םיידומיל םינעמ


הדשהמ םיטקייורפ
תילופיט - תיכוניח השיגםדיתעל ינויח סיסב םה הליהקב הרענה/רענה בולישו ןיקת יתחפשמ לדומ תמנפה ,ונתשיג יפ לע
.םייאמצע םירגובכ

החפשמ לכ .תרגסמה תלהנהו םיילאיצוס םידבוע י"ע ןוימו תונויאר לש ךילהת תורבוע תוחפשמה
ברעה תועשב םיכינחה תא רקבמ ךירדמה ןכו התיבב תילאיצוס תדבוע םע םייעובשל תחא תשגפנ
ןתונה יעוצקמ ברה תווצה םע רשקב תואצמנ תוחפשמה הממיה תועש לכ ךרואל .תויארקא תועשבו
.עויסו הכימת ,הצע

גראמה תא םיריכמו םידמול ונא .החפשמה ךותב הכינחו ךינח לכ ץובישב תעקשומ הבורמ הבישח
השענ .תבחרומה החפשמה ףא תחא אלו םייגולויבה םידליה ןבומכ ללוכ ויביכרמ לכ לע יתחפשמה
התואב רענה לש וכוניחב תוביציה .םהידלילו החפשמב םירוהל ךינחה תא םיאתהל בר ץמאמ
.ותחלצה לע תועיפשמה דוסיה ינבאמ תחא הניה "בישילא הוונ"ב ותוהש תונש ךרואל החפשמ

לש יתליהקה גראמהמ קלח איה אלא תחא הדיחי הנניא "םייחל תנמאמה" החפשמה
תושדחה תוחפשמה םע דחי תשבוגמ הליהק הניה תוחפשמה תליהק ."תונמאמה תוחפשמ"ה
םיעוריא תווח תוחפשמה .ןוידו הרשעה תוצובק ,תוביסמ תוכרענ אתווצב .הילא תולבקתמה
...היוטנ דיה דועו םיזורדה ירפכל ,הפיחל ,םילשוריל םילויט :ומכ םיפתושמ

םוחתב ןהו ינטרפה םוחתב ןה ,םינווגמו םינוש םיילופיט םילדומ שדחמ םירצוי ונא ,הנש ידמ
תוישגרה ויתולוכיו ויכרצל םיאתמה ילופיט רשקב הרענו רענ לכ בלשל היהי ןתינש ךכ ,יתצובקה
.תויתוגהנתההו

רגובל ועיסי רשא ,תויתרבחו תוישיא תוגהנתה תומרונו תויונמוימ ,םיכרע תיינקהל םילעופ ונא
.תיגולויבה ותחפשמבו הליהקב ,אבצב ותובלתשהב

ה לע עיפשי םחותיפו הל/ול םיידוחיי תולוכיו תונורשיכ םינומט הרענו רענ לכב יכ םינימאמ ונא
.ןתמצעהבו תוקזוחה רותיאב תובר םיעיקשמ ונא ,ךכיפל .ימצעה םייומידו"well being"

םיתבה .יאנפ תויוליעפלו הרשעהל םישמשמה םיתב השולש ורכשוה ,"בישילא" בשומה יבחרמב
תונחלוש ,גנופ-גניפ ןחלוש ,םילסרע ,לגרודכ ירעשב ץוחב םידיוצמו םייתחפשמו םימימח דואמ
לא םיעיגמ םיכינחה .םיבשחמו םינולס ,תויזיוולט ,תוירפס ,הייפא ירונת :םינפבו הבישי תומוקמו
.םהלש תישיאה תינכתל םאתהב םינושה םינודעומה

תרזעב תיביטקפא יאנפ תוליעפ תכירצל םיכינחה תא החנמ אוהו הכרדה תווצ אצמנ םינודעומב
.םינודעומב םיאצמנה םירזיבאהו םילכה

תמצעה לע שגד ןתמ ךות ישיאה לאיצנטופה תא שממל רגבתמל םיעייסמ ונא ידומילה םוחתב
.םיידוחיי תונורשיכו תולוכי

תורגסמ 19-ב "בישילא הוונ" יכינח םיבלושמ ,ךכיפל ."ויכרצ פ"ע רענל ךונח"ב םינימאמ ונא
."ןיפור" לש םיננוחמה תתיכב הלכו וינווג לכ לע דחוימ ךוניח לש תורגסממ לחה .תונוש דומיל

םיעיקשמ ונא .תידומילה תומדקתהב םיבר םיגשיה תרצוק ףאו תובר העיקשמ "בישילא הוונ"
קוזיחב יזכרמ קלח הניה ידומילה םוחתב החלצה יכ דוסיה תחנה לשב הדימלה אשונב תובר
.תורענהו םירענה לש םדיתע תיינבבו ימצעה יומידה


תיתרבח תוליעפו םיגוח


.םיכומסה םיצוביקבו םיבשומב ןהו "בישילא"ב ןה םימייקתמה םיגוח ןווגמב םיצבושמ םיכינחה
תשילג :םה תונורחאה םינשב םיירלופופה םיגוחה .םיכינחה לש תושקבל םאתהב םינתשמ םיגוחה
,טנרטניאו םיבשחמ ,הרישו ןורטאת ,הקיסומ ,רשוכ רדח ,םיסוס לע הביכר )!ףרוחו ץיק תואמי( םילג
הייחש תכירב ,פוה-פיה ,תונבל םיינרופיצ חופיטו ןח חופיט ,לושיב ,תויחב לופיט ,לסרודכ ,לגרודכ
...היוטנ דיה דועו ץיקב תואמיו ץיקב

תועש תא םתיא םילבמו םתיא םיקחשמה תוריש-תונבו תוכירדמ ,םיכירדמ י"ע םיוולמ םיגוחה לכ
הוונ" יכינח ברקב הקוסעתהו תובדנתהה םוחת וניה הוולמ הכרדהה תווצ רשא ףסונ אשונ .צ"החא
."בישילא

.ותריחב פ"ע םיגוח ינשב ףתתשהל ביוחמ הכינחו ךינח לכ

הביטח לכב תכרענה )עובשה תליחתב תוליעפ( :הבוח ןהש תויכרע תויוליעפ יתש תומייקתמ ,ןכ ומכ
תיכרע תוליעפ כ"דב איהש )'ה םויב תוליעפ( עובשה ףוסב תוליעפו תילאיצוס תדבועה םע דחי
םיגחה לכש ךכ לארשי תורוסמו יגח לע םשומ בר שגד .ךירדמה י"ע תכרענ ,הצובקה שוביגל תיפייכו
םע דחי םימייקתמ ןורכיזה םוי ומכ םימיוסמ םיסקט .הכרדהה תווצ תייחנהב אתווצב םיגגחנ םיסקטהו
.ןוגראבו העפוהב םיבושח םידיקפת םילטונ "בישילא הוונ" יכינח רשאכ "בישילא" בשומ יבשות לכ


תוילופיט תוצובק


.תרגסמב םיטלקנה םישדח םיכינחל הצובק


.תויתרבח תויונמוימ רופישל םיכינחל הצובק


.האירב תויגוזל ךוניחל תונבל הצובק


C.B.T. תועצמאב םיינפקותה םיפחדה תוסיוול םיכינחל הצובק


.הדובע תרגסמב תודדומתהו הדובע תאיצמל םיכינחל הצובק


.אבצל סויג תארקלו תרגסמהמ הדירפה דוביעל םירגוב תצובק


.םיחאה ןיב רשקה רופישל םיחא תצובק.תוחפשמהו םיכינחה יכרצל םאתהב הנש ידמ תונתשמ תוינכתהםיידומיל םינעמ


םיכינחה רפסמב לודיגו ,ליגרה ךוניחב םיבלושמה םידליה תומכ לודיג םע : הדימל זכרמ
הנעמה תא ונבחרה ,ליגרה ךוניחה לא דחוימ ךוניח לש תורגסממ רובעל םידתעתמה
דויצב דיוצו ,טהור הנבמה .וז הרטמל דחוימב הנבמ ונצקה .הדימל זכרמ ונמקהו ידומילה
.בושחמבו םיאתמ
תוניחבל םישגינה תורענו םירענ :יביסנטניא עויס תלבקמה םיכינח תייסולכוא הנשי ךכ ךותב
ילעב תורענו םירענ ,ליגרה ךוניחל דחוימה ךוניחהמ רובעל םידעוימה תורענו םירענ ,תורגב
.םייפיצפס תועוצקמב םדקתהל ידכב ידומיל רובגת ושקיב רשא , דחוימב ההובג היצביטומ
.תונורחאה םייתנשב ליגרה ךוניחל דחוימה ךוניחהמ ורבע םיכינחהמ (!) 1/3 -כ ןכאו

,החלצהל הפיאשו היצביטומ ילעב םיכינחל תיתרבח הרשעה תינכת : "םלועל ןולח"
םתוא דדועל ,דחמ ;התרטמש תידוחיי תוסחייתה םילבקמ ,תידומילה םתעקשהב םינייטצמה
וז תוסחייתה .םירחא םיכינח רובע לדומ ושמשיש ,ךדיאמ .םהלש תויווחה םלוע תא ביחרהלו
.םינוש םיאשונב תואצרה ,םינואיזומב רוקיב ,ןורטאת ,תוברת תולועפ :תללוכ

יכוניחה תווצה : תונייטצהל הפיאשהו הדימלה דודיעל תוחפשמה םע תיתכרעמ הדובע
תא ריבגהלו ה\רענה תא דדועל םיכרד לעו םידומילה תובישח לע םידבוע לופיטהו
.הדימלל םהלש היצביטומה

ןהו םייתוברת ןה םיקוזיח תינכת לש היינב : םיידומיל םיגשיהל םיקוזיח תינכת תיינב
.םהידומילב םינייטצמ רשא םידליה לש יתצובקו ילאודיבידניא קוזיחל םייתגפה

םייריפמא םידדמ תונבל תנמ לע לרב-תיב תללכמ תועצמאב הימדקאה תסנכה : ירקחמ יוויל
.הדימלה אשונב ועצובש םייונישה תכרעהלו הדידמלהדשהמ םיטקייורפ

הצוחמו בשומה תרגסמב םירגוב לש תובדנתה - "לבקל קר אל תתל" - הליהקב תובדנתה
...דועו יחרזאה רמשמל תוסייגתה ,תוקונית תיבב ,תובא תיבב תובדנתה .ול

םינווכתמה ב"י - א"י תותיכ ינבל דעוימה ,אבצל הנכה טקיורפ - "ירחא" טקיורפ
תארקל תיזיפו תילאטנמ הנווכה םילבקמ רעונה ינב טקיורפה תרגסמב אבצל סייגתהל
.סויגה

תורענה ,םירענה בולישב ,הנשה לכ דבוע םיריעצ תונורשיכל גוחה - "יתליהק ןורטאית"
םהיתונורשיכ םיאטבמ רמזחמב םיבלושמה םירענהו תורענה .רמזחמ לע הנמואה תוחפשמו
.הרואפתה תא םימיקמ תונמואה גוח יכינח .קחשמו הרמיז ,דוקיר :םוחתב

בוליש ,רותיא ,הנכה .דובעל םיצורה תורענו םירענל דעוימה טקיורפ - "הריירק" טקיורפ
."לרב תיב"מ רעונ םודיקל םיטנדוטס ידי לע תיחנומ הצובקה .הקוסעת אשונב יווילו


תא עיבהל דומלל םיניינועמה ב"י-'י התיכמ תורענלו םירענל דעוימה טקיורפ - עונלוק טקיורפ
.עונלוק תועצמאב םמצע

תדדומתמה תילופיט-תיכוניח הצובק :םילגה ירבשמ םע תודדומתה - "םיב השילג" טקיורפ
.םירבשמו םייופצ יתלב םיבצמ םע דדומתהל דציכ ,םיב השילג תועצמאב הנשה לכ ךרואל
"םירוענ ויז"מ םיכמסומ םיכירדמ םיוולמ הצובקה תא

תלבקל הפתושו םיכינחה לש םינושה םיכרצה תא תאטבמה םיכינח תצעומ - "םיליעפ םיכינח"
.העוציבו תרגסמה תוינידמ

.הנתשמה הייסולכואה לש תופיאשלו םינושה םיכרצל םאתהב םינתשמ םיטקיורפה בושו


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net