:ונתבותכ


"בישילא הוונ" תיימינפ
,רפח .נ.ד ,47 .ד.ת
בישילא בשומ
42885 דוקימ רפח .נ.ד


04-6251349 :רמוחה תחילשל 'סקפ

saras_neveeliashiv@dys-yeladim.com :"בישילא הוונ" ליימ

04-6306051 ,04-6366887 - םינופלטCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net