יללכ עקר - ןיש דוי תלד

ךוניח ישנא ,הפי באזו לאינד ינד ,ינש קחצי י"ע 1971 תנשב הדסונ ןיש דוי תלד
.יתיימינפה ךוניחה םוחתב םינש בר ןיטינומו ןויסינ ,עדי ילעב


ןוזח

ןנוכלו םהייח לע תוירחאו הטילש תחקל תלוכי היכינח ברקב חתפל תפאוש ןיש דוי תלד
םירושיכהו תוחוכה תא חתפלו תונבל .הרבחל םימרותו םייתריצי ,םיינרצי ,םייאמצע םייח   
.ישיאה םנסוח תאו םיכינחה לש   
הרפמ הדובע תביבס , הריציו הבישח לש תינוגרא תוברת חתפל תפאוש ןיש דוי תלד
.תיעוצקמ תוגיהנמ לש תוחתפתה תרשפאמו תוכייש תשוחת הנקמה   
םידלי לש םינתשמה םיכרצל םינעמ חותיפ לע עיפשהלו ליבוהל תפאוש ןיש דוי תלד
.םהירוהו םידליב לופיטל תוינשדח תודוטמ חתפלו תויתיב ץוח תורגסמב   


ונלש תורטמה

.ךינח לכ לש םירושיכהו תולוכיה חותיפ
םיידומיל םירעפ םוצמצ ,החימצ תנמזמה הביבס .םיכינחה רובע "היד הבוט" הביבס סוסיב
.תונגומו   
.םהינב רשקה תאו דליה תא םדקל תפתושמ הרטמב םירוהה םע יתועמשמ רשק תיינב
תוכיא לע העפשהה ילגעמ תא ביחרהל ידכ םינוגראו הליהק םע הלועפ יפותישב הדובע
.תויתיב ץוח תורגסמב םיכינחל ןתינה תורישה   


ינוגרא הנבמ

.בקעי ןורכיזב םינכוש ןיש דוי תלד תלהנה ידרשמ

.תילופיט תיכוניח תלהנמ-ריצק הבהז ,.לאינד לבנע ,לאינד ינד ,ינש קחצי םה הלהנהה ירבח

יטומ ,תויתשתו חותיפ להנמ -לאטפ יחצ ,םיפסכ להנמ -עושוהי עבג :תופסונ תויצקנופ
.שכר להנמ - ןהכ

תרפא ,םיחוטיבו שונא יבאשמ , ש.י.ד תלהנה לש דרשמ תלהנמ -דוה יבח :דרשמה תווצ
רודמ תלהנמ -ול יזור ,םירופישל ןרקה תוינכותו םיזוח, םיזרכמ -רלה הרפע ,שכר -דמלמ
,ךינורפ הנאיד ,ןרוהנלא לעי ,הייבג -רקול הליה ,תורוכשמ רודמ -ביברא הירומ ,תורוכשמ
.תונובשח תלהנה -גינוה הנד

.הינתנל בקעי ןורכז ןיב תומקוממה ,ןוכיסב רעונלו םידליל תוימינפ שש הליבומ הצובקה
קחצי הדש בשומ - רעונו םידלי רפכ - "םיזרא"
קחצי לת -"הסדה הוונ" םחתמ – תירפכ הריוואב היימינפ - "רגוב תיב"

הנח סדרפ - הליהקה בלב היימינפ - "ףט תיב"

בישילא בשומ - םייחל תונמאמ תוחפשמב תילופיט הליהק - "בישילא הוונ"

ןורשה תלצבח בשומ - םידלי תיימינפ - "רדה הוונ"

בקעי ןורכז - רעונו םידליל היימינפ - "םיננר"


ךוניחה דרשמ חוקיפב דחוימ ךוניחל רפס יתב השולש םילעופ , תוימינפהמ קלחכ
בקעי ןורכז - םיננר רפס תיב

הינתנ ,תלכתה ןיע - רדה הוונ רפס תיב

הרדח ,רזעילא תיב - םינדא רפס תיב

רעונלו דליל תורישה החוורה דרשמ לש חוקיפב תוימינפה


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net