תויופתוש


תיעוצקמה הדובעה תיינבל יזכרמ ףתוש וניה ,רעונלו דליל תורישה - החוורה דרשמ
,םויה רדס לעש םיאשונב תויצרא יוגיה תודעווב תפתתשמ ןיש דוי תלד .הילע חוקיפלו
.םילהנמ - םיחקפמ הדימל ימי לש יוגיה תדעוובו יתיב ץוח סנכ לש יוגיה תדעווב

תלד .הליהקב רפסה יתבבו ןיש דוי תלד לש רפסה יתבב הדובעל ףתוש - ךוניחה דרשמ
הדובע ילהנו תונורקע דסמל הרטמב ךוניח - החוור תידרשמ ןיב הדעוול הפתוש ןיש דוי
.הליהקב רפסה יתבב תוימינפה ידלי לש בוליש לש

הצעומה לש תונושה תוינכתל םיפתוש ןיש דוי תלד תוימינפ - ןוכיסב םידליל הצעומה
םיפתוש ןכו .םיברועמ םירוה ,תנקתמ הארוה ,תואמצעל רשג ,תוולמ תוחפשמ :ןהינבו
.יתחפשמ ףרוע ירסח םידליב לופיטה תוינידמ ןוניכל יוגיה תווצב

: ןוגכ םיכינחלו תוימינפל םידוחיי םיכרצ רובע םיבאשמ סויגב תעייסמה - "םיפונ" תתומע
..דועו ימואלה תורישל וא אבצל סויג תארקל תודייטצה ,ןילופל עסמה

.תילופיטהו תוימוקישה תוימינפה םודיקל התומעה

.תופתושמ תוינכת חותיפו םיטנדוטס בוליש - הינתנ תוינמאלו הרבחל הללכמה

.ןיש דוי תלד תוימינפב תישילש הנש וז לעופה -"םייחהמ םיטרס" טקיורפב - ב"הל תתומע

ישנא לש תפתושמ היחנהב יכוניח תווצלו םירוהל תידוחיי תינכתב - יראפסה יגולואוזה ןגה
.ןיש דוי תלד תוימינפמו יראפסהמ עוצקמ

.תורענל גנירוטנמ תינכתב - ביבא לת תטיסרבינוא


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net