דעיה תייסולכוא


לופיט ןונכתל תודעווה תועצמאב הילא םינפומה םידלי תוטלוק ןיש דוי תלד תוימינפ
.תוימוקמה תויושרב הכרעהו

תונתונ ןה .הנשה תומי לוכ ךלהמב תוחותפ ןה ,ץראה יווצק לוכמ םידלי תולבקמ תוימינפה
תרגסמל םיקוקזה םידלי רפסמ םהב תוחפשמל ןכו ,יתחפשמ ףרוע ירסח םידליל הנעמ
תיתיב ץוח


: ןיש דוי תלד תוימינפ לש םינעמה ףצר טוריפ ןלהל

קחצי הדש בשומ - "םיזרא"
םילוכיה , 6-18 יאליגב ,תונבו םינב 125 ל תילופיט תימוקיש היימינפ    
.ליגרה ךוניחב תונטק תותיכב וא תוליגר ךוניח תורגסמב בלתשהל    

קחצי לת ,הסדה הוונ םחתמב -"רגובה -תיב"
תותיכל םיקוקזה ,13-18 יאליגב ,םירענ 60 - ל תילופיט היימינפ    
.ם"ינתפמו דחוימה ךוניח לש רפס יתב ,ליגרה ךוניחב תונטק    

הנח-סדרפ -"ףט תיב"
בלתשהל םילוכיה ,6-18 יאלגב, תונבו םינב 115 - ל תילופיט תימוקיש היימינפ    
.ליגרה ךוניחה לש תונטק תותיכב וא ליגרה ךוניחה תורגסמב    

בישילא בשומב -"בישילא הוונ"
יאלגב ,תורענלו םירענל תדעוימ .םייחל תונמאמ תוחפשמב – תילופיט הייליהק    
.םיכרצל םאתהב דומיל תורגסמ ןווגמב בלתשהל תורשפא םע ,13-18    

ןורשה תלצבח בשומ-"רדה הוונ"
םיקוקזה , 6-14 יאליגב תונבו םינב 115 - ל תיזופשא טסופ תילופיט היימינפ    
.דחוימה ךוניחה לש תורגסמל    

בקעי ןורכז -"םיננר"
םיקוקזה 6-18 יאליגב ,תונבו םינב 200 - ל תיזופשא טסופ תילופיט היימינפ    
ךוניחל רפס תיבו תויתוגהנתהו תוישגר תויעב עקר לע דחוימ ךוניחל רפס תיבל    
.ישפנ עקר לע דחוימ    


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net