ש.י.ד תוימינפ לש תילופיט-תיכוניח תיביטרגטניאה השיגה


ךותמ ךינחה לש ודוקפתו ומלוע תנבה תא תססבמ לופיט-ךוניח תיביטרגטניא השיג
.הווהבו רבעב -יתוברת ,יתחפשמ ,ילאוטקלטניא ,יתרבח ,ישגר :וייחב םיטביה לש לולכמ

קלחב םיתיעל) תונוש היאר תיווזמו הנוש ןפואב דליה תא םיאור ,םינוש עוצקמ ישנא
עוצקמה ישנא לע ,הפיקמו הרורב הנומת לבקל ידכ .(הנוש בחרמבו םויה לש רחא
.הז רובע הז לזאפה יקלח תא םילשהל

תוברעתה לכ השעמלו ומודיקל תורטמ שוביג ,ךינחה תוחתפתהל ךרד ינבא תיינבה
לע היהי דוקימה רבד לש ופוסב םא םג ,לולכמל תוסחייתהמ תעבונ תילופיט-תיכוניח
הביבסב תאז לוכ .(יתוגהנתהה טביהה לע שגד לשמל) לולכמה ךותמ םיוסמ טביה
לע םיתתשומ םיישיאניב םיסחי תרשפאמה ,םירורב תולובג תלעב תמדקמו הרישעמ
.הכימתו ןומא

יוהיז ,ןכ ומכ .ךינחה לש וירושיכו ויתולוכי ,וגא תוחוכ חותיפ לע אוה שגדה ךכ ךותב
.םמיע תודדומתהל םיליעי םיסופד תיינבו ויישק

.םיכינחה םע תילופיט תיכוניחה הדובעב בושח ביכרמ הווהמ םידליה ירוה םע תופתוש
םירוהל תיתשר תינכת ןכו ידאיד לופיטו םירוה תוצובק תומייקתמ תינטרפה הדובעה דצל
תביבסב ש.י.ד תוימינפמ תווצ ישנאלו םירוהל חיש תוצובק -"תויחו םייח" :יכוניח תווצלו
.יראפסה בחרמב םייח ילעב

םיידוחיי םינעמ שוביגב ,יתחפשמ ףרוע אלל םידליב תעקשומ תדחוימ בל תמושת
.םהיכרצל

וילע תונגומ תשוחת םהל קפסלו םידליה תא ליכהל לכוי תווצהש ידכש םינימאמ ונא
,תווצ תובישי לש ךרעמ תמייקמ תרגסמ לוכ .תישגר הכימתו הכרדה ,הנווכה לבקל
תינכתו םיינוגרא הדימל ישגפמ םימייקתמ תיתשרה המרב .תויומלתשהו תוכרדה
לופיטל םילכה תאו עדיה תא קימעהל הרטמב הלא לוכ .וכרד תישארב תווצל הרשכה
.ונלש םיכינחב


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net