תווצה ירבח


םה .לופיטהו ךוניחה םוחתמ םייעוצקמ םילהנמ ידי לע תולהונמ ןיש דוי תלד תוימינפ
תוימינפ לש תילופיט - תיכוניח תלהנממ תיעוצקמ הנווכה םילבקמו ףטוש ןפואב םיוולמ
CO - ב תיחנומה תועובש השולשל תחא םילהנמ תצובק תמייקתמ ,ףסונב .ןיש דוי תלד
.תינוציח החנמו תילופיט תיכוניח תלהנמ ידי לע

תווצה ישנא .המושיילו היימינפה תוינידמ תיינבל ףתושה ליבומ/ריכב תווצ שי להנמ לכל
יזכרמה רפסה תיב לש םינוש םיסרוקב םיבלושמ ו/או תינטרפ הכרדה םילבקמ ריכבה
.החוור ידבוע תרשכהל

ינדפק (יתצובק םיתיעלו) ינטרפ ןוימ ךילהת רחאל הדובעל םילבקתמ תוימינפב םידבועה
הדובע ,הכרדההו ךוניחה ימוחתמ םידבוע ללוכ ,ימוחת-בר יעוצקמה תווצה .יעוצקמו
,רזע ירועישל םירומ ,םינווגמ םיעצמאב תויפרת ,הירטאיכיספ ,היגולוכיספ ,תילאיצוס
.הקוזחתו הרשעה

תוימינפה ךותב תויומלתשה ,הרשכה ,הכרדה לבקמה ,יעוצקמ תווצ תססבמ ןיש דוי תלד
.םיינוגרא הדימל ישגפמו הרשכה ,ןכו .תויצרא תויומלתשהו


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net