דעיה תייסולכוא:ב ןייפואמה ישפנו ישגר יתוגהנתה ליפורפ ילעב םידמעומ טלוק "רגובה תיב"
.תוישגרו תויתוגהנתה תוערפה
.םיידומילו םיינגרוא םיישק

.הניקת היצנגילטניא ילעב

תויתוגהנתה תוערפהו הדימל תויוקל ,םיישגר םיישק עקר לע םיידומיל םירעפ

.דבלב המשה תודעוו םע ,דחוימ ךוניחל םיאכזה
  
.הליהקב רפס יתבב בלתשהל תולגוסמ ילעב
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net