הטילקה ךילהת


.תונושה החוורה תויושרמ תיצרא הסירפב םידמעומ טלוק "רגובה תיב"
.תבכרבו סובוטואב ,תירוביצ הרובחתב ההובג תושיגנ רשפאמ תרגסמה םוקימ
:םיללוכ הטילקהו תורכהה ךילהתב םיבלשה

'א בלש
:ללוכה יטנוולר ןכדועמ רמוח תיינפה
ינכדעו ףיקמ ילאיצוס ח"וד
תיגולוכיספ הקידב
יטקדיד-וכיספ ןוחבא
הנש םויס תדועת םוליצ וא הנורחאה תרגסמהמ יכוניח ח"וד
(ךרוצה תדימב) דחוימ ךוניחל המשה תדעוו
(ךרוצה תדימב) תירטאיכיספ הקידב
(ךרוצה תדימב) רעונה קוח וצ
תרגסמל המשה ספוט

'ב בלש
.הליהקב לפטמה ס"ועה יווילב ותחפשמלו דמעומל תורכיה דעומ םואית

'ג בלש
המיאתמ תידומיל תרגסמב ץוביש

ךינחה לש ותמאתה תדימ לע ,הנפמה הכשלה ס"ועל בתכב הבושת ןתנית ,הז ךילהת םותב
.תורכיהה דעוממ םייעובשמ רתוי אל ,תרגסמל
.הליהקה ס"ועו דמעומה תחפשמ םע םאותי הטילקה דעומCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net