םידידי גוחוניה התומעה םע הלועפה ףותיש – םהיתורודל ל"כטמ תרייס הדיחי יאצוי - בוט ישרוד תתומע
םימוחתב תואצרהו םירויס ,הנשה ךרואל םילויטב ץראלו הנידמל םירענה לש רשקה קוזיח ביבס
.ל"הצ יכרעו תינויצה תוהזה קוזיח ןכ ומכו םינוש

ירפכ :תונוש ךוניח תוליהקב 'רפכ ךרד' תסיפת תעמטהל תלעופ התומעה - רפכ ךרד תתומע
ףואשל שי ןכלו ,הרבח ליבומ ךוניח .םיפסונ םייכוניח םינוגראו החוור תוימינפ ,רפס-יתב ,רעונ
דחאל תשקבמ התומעה ,תילארשיה הרבחב םיברתמה םיעסשה לומ לא .ףתושמ יכוניח דועיל
הרימשו חותיפ ךות תודיכלב ןייפואמה םייח גראמל ץראה יבחרב תושורפה ךוניחה תוליהק תא
לש לולסמב "רפכ ךרד" תוליהקמ תחא איה רגובה תיב תיימינפ .הליהק לכ לש תוידוחייה לע
םישגפמ ,הלהנה תווצל םישגפמ תללוכ הלועפה ףותיש תרגסמ תיתנש-תלת תפתושמ הדימל
ךוניח תינכות תביתכ ,םייתליהק ןיב םימורפ ,םיינטרפ םישגפמ ,תומלתשה ימי ,ךוניח יתווצל
.תיתנש


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net