ונחנא ימתנכושה ,12-18 יאליגב םירענל תילופיט היימינפ הניה ש.י.ד לש הדוסימ - "רגובה תיב"
.ןורשבש קחצי לת ץוביקל ךומסב ,"הסדה הוונ" רעונה רפכ םחתמב

דוקפת דצב הדימל תחפטמה תרגסמב בלתשהל תונוכנ םילגמה םירענ םניה ,רגובה תיב יכינח
ויתופיאשו וירושיכ יפ לע תידומיל תרגסמב רענ לכ בולישל םילעופ ונא יאמצע

הביבסבו תיתוגהנתה השיגב םירגבתמ םע הדובעל תוידוחיי תוינכת חותיפב טלוב רגובה תיב
.םיישיאניבו םיישיא םירושיכ תחפטמה

.זכרמהו ביבא לת זוחמ ,רעונלו דליל תורישה ,החוורה דרשמ לש חוקיפב תלעופ תרגסמהרגובה תיב ןוזח


החימצ תרשפאמה המחו תיתיב ,תימיטניא הריווא לעב יכוניחו ילופיט בחרמ הווהי רגובה תיב
.תורגבתהה ליגב םיכינח 60 - ל תוחתפתהו

לע הטילשו תוירחא תחקל תולגוסמ ילעב םיכינח ,םיאמצע םייחל ויכינח תא ליבוי רגובה תיב
יונישל תלוכיה תמייק רענ לכבש הנומא ךותמ לעופ רגובה תיב .הרבחל םימרותו םינרצי ,םהייח
.תואיצמה לומ

הייאר השיגה סיסבב .ןוכיסב םירענל תילופיט – תויכוניח תיעוצקמ השיג ליבוי רגובה תיב
םע תויצקארטניא ידכ ךותו םיבלשב תחתפתמ שפנש ןורקיעה לע תססובמה תיכילהתו תיטסילוה
בצקלו רענ לכ לש םיישיאה דוקפתה ינויפאל םאתומ היהי הדובעה לדומ .םייתועמשמ םירחא
.ותומדקתהו ותוחתפתה

קלחכ הל ץוחמ ןהו היימינפה ךותב ןה םירענה רובע הדימלל הבוט תיתשת רוצי רגובה תיב
קוזיחלו הווהב םהלש ימצעה תסיפת קוזיחל תיחרכה ידומילה םוחתב םתחלצהש הסיפתהמ
.דיתעב םהלש תודדומתהה יבאשמ

ידי לע תאז ,יתוכיא םידבוע תווצל תמדקמו תיעוצקמ ,תרגתאמ הדובע תביבס הווהי רגובה תיב
חותיפ ,הבישח תדדועמה תינוגרא תוברת רוצי רשא יעוצקמו ללוכ יווילו הרשכה ,הכימת ךרעמ
.תיעוצקמו תישיא תוחתפתהו תומזויתווצ ירבח


זכר ,לופיט תזכר :תללוכ היימינפב ליבומה תווצה ,יעוצקמ להנמ ידי לע להונמ "רגובה תיב"
.תוחאו תיזכרמ תיב םא ,תירטאיכיספ ,םיישגר םילפטמ ,יכוניח זכר ,תוילאיצוס תודבוע ,הכרדה

,הקוזחתו חבטמ תווצ ,הארוה תווצ ,תיב תוהמא תווצ ,יעוצקמ הכרדה תווצ לעופ תרגסמב
.םיבדנתמו תוחמתהב םיטנדוטס

Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net