םיילופיט םייכוניח םיטקייורפ

אשונה לע ץחל


תילופיט - תיכוניח השיג


הדשהמ םיטקיורפ

תוידומיל תורגסמ


הרשעה תוליעפתילופיט - תיכוניח השיגתמאתומ ךינח לכל .רגבתמל תיביטרגטניא תרגסמ רוציל תנמ לע ףותישבו םואיתב לעופ תווצה
,החוורה דרשמב החתופש ,םינמסמה תטיש חותינ לע תססובמה תילופיט - תיכוניח תינכת
.רענ לכ לש םיידוחייה ויכרצל תמאתומ תוברעתה תוינכת תיינבל ,ןוחבאל

ףותישב ,תווצה תייחנהב ,תיתצובקו תינטרפ ,הפיקמ תילופיט - תיכוניח תינכת תלעופ תרגסמב
םיכינחה יגשיה יכ הלוע םינמסמה תינכת ךותמ .םיבדנתמו םיטנדוטס ידי לע תישיא תוכנוח
.תרגסמב ךינח לכ הווח ותואש יתועמשמ ךילהת לע םידיעמו הגרדהב םירפתשמ

.דדומתמ אוה םמיע םירגתאה לעו ויתוחוכ לע תססבתמה תישיא לופיט תינכות תינבנ רענ לכל
תאזו ,רענ לכ לש וייחב יתועמשמ יוניש תריציל םיבר םיצמאמ שידקמ ולוכ היימינפה תווצ
.רגובה תיב ןוזח לע ססבתהב

חותיפ ,רענה יכרצל תמאתומה תיכוניח תרגסמב הדימל תלוכי חותיפ יכ ןימאמ רגובה תיב תווצ
– רענה לש וישעמ לע תוירחא תחיקלו הריחב תלוכי ןוגכ תויתרבח תויונמוימ תשיכרו תואמצע
.היימינפה תרגסמב רענו רענ לכ לש תישיאה תוחתפתהב דוסי ינבא ןניההדשהמ םיטקיורפ


.תילגנאו תירבע ,הקיטמתמ ימוחתב תינטרפ הדימלב םיבלתשמ םירענה :הדימל זכרמ
תוידומילה תורגסמב תובלתשהו םיידומיל םירעפ םוצמצ םירענל רשפאמ הדימלה רובגת
תובלתשהל תיביטמרונ הפש חותיפבו ימצעה יומידה תאלעהב תעייסמ וז המגמ .םיוושכ
.תיתרבח

םהירושיכ יפ לע רעונ - ינבל םימאתומה הדובע ילגעמב בוליש :הדובע ילגעמב בוליש
,הדובע יכרע חתפל תנמ לע ,תיקלח הדובעב םבלשל ןתינ ,םיכינחה לש םהיתולוכיו
.רגבתמה יכרצל סיכ ימד תבחרה דצב ,תוירחא חותיפו תואמצע

תרטשמ ידי לע תלעפומה תידוחיי תינכות הניה :רעונה ןעמל לארשי תרטשמ – "הלימ" טקיורפ
בוליש ,םיפתתשמה ליפורפל המאתה ךות התוותוה וז תידוחיי תינכות תרגסמב תוליעפה .לארשי
.דועו םיסוס לע הביכר ,לובטנייפ ןוגכ ץוח תוליעפו םיגוח ,תוילופיט תואנדס ,םייכוניח םימרוג
הליהקל םימרות ףאו הנידמה תודסומ תא ריכהל םידמול ,הרטשמה תוליעפל םיפשחנ םירענה
.לארשי תרטשמ ל"כפמ לש תוחכונב םויס סקט ךרענ טקיורפ לכ לש ומויסב .םיררוגתמ םה הב


רעונל הדיחיה תרגסמב - ןליא רב תטיסרבינוא לש ףותישב לעופ :ןליא רב – םיעדמ טקיורפ
םינכתל רעונ ינב םיפשחנ וכלהמב .יסאגל ןרק ףותישב הליהקה ןעמל תוליעפב עדמ רחוש
םייעובש לכ םימייקתמ םישגפמהו הנשה לכ ךרואל תלעופ תינכותה .עדמה םוחתב םיאשונו
הימדקאהו עדמה םלועל תוימינפה ידלי בוריק אוה טקיורפה תרטמ .הטיסרבינואה תרגסמב
.תישיאה תולגוסמה תשוחת קוזיחו חופיט ,דודיע תועצמאב

התומעה .13 תטייש ירגוב ידי לע המקוהש םירוענ ויז תתומע ידי לע לעפומ :םירוענ-ויז טקיורפ
תיתנש תיכוניח תינכות תלעפה ידי לע ךוניחה תכרעממ רעונ ינב לש הרישנ תעינמב החמתמ
תשקבמ ,טייש ילכ תטשהב תויונמוימ חותיפו םיל רוביחה תועצמאב .תימיה הביבסב תמייקתמה
םייח ילגעמב םהיתולוכי יוצימב םהל ועייסיש םייחל םילכו םיכרע רעונה ינבל תונקהל התומעה
.םירחא

םירגוב תזכר ידי לע יווילו רגובה תיב ירגובו ב"י ,א"י תובכש םע תללוכ הדובע :םירגוב טקיורפ
םיטקיורפלו תומייק ךשמה תוינכותל הפישח ,תוכנוח טקיורפ ,םירגוב תצובק :םינוש םימוחתב
.דועו םידומיל אבצ ,ימואל תוריש ,תויאבצ םדק תוניכמ ,בחרמל :םינוש

תוידומיל תורגסמ


תיבו רענה יכרצ ןיב תיברימ המאתה תריצי ךות וירושיכ יפ לע תידומיל תרגסמב בלתשמ רענ לכ
ונא וז הנבה ךותמו יתועמשמ וניה הדימלה ךילהת יכ ןימאמ רגובה תיב .תיכוניחה תרגסמה
גורדשל םילעופ ךרוצה תדימבו ,תיכוניחה תרגסמל רענה תמאתה תא ףטוש ןפואב םינחוב
.המאתהה


םיכינחה ירוגמ


,לכוא רדחו חבטמ תרגסמב .ןורשבש "הסדה הוונ" רעונה רפכ םחתב םיררוגתמ םיכינח
.םיכינחה תחוורל טרופס שרגמו תחפוטמו תחוורמ רצח ,ןודעומו םירוגמ ירדח ,םידרשמ
הרשעה תוליעפ


.הרשעהו הגפה ,ישיא יוטיב ךינח לכל תרשפאמה יאנפ תוברתו הרשעה תוליעפ "רגובה תיב"ב
.ךינח לכ תריחב יפ לע תויוליעפה

.דועו הראופק ,לגרודכ ,לסרודכ ,הקיסומ יגוח ,תואמי ,רשוכ רדח ,המרד גוח :תויוליעפה ןיב
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net