דעיה תייסולכואישגר הכימת ךרעמל םיקוקזה הניקת היצנגילטניא ילעב םיכינח תטלוק ףט תיב תיימינפ
.ךינח לכ לש ישיאה לאיצנטופה תא שממל מ"ע ידומילו

:םה היימינפה יכינח לש םיטלובה םינייפאמה
.הניקת היצנגילטניא תמר
.יוקל יתחפשמ דוקפת לש עקר

.לעופב םיגשיהה ןיבל תלוכיה ןיב םיידומיל םירעפ

.הדימל תויוקלו זוכירו בשק תוערפה

ידומילו ישגר הכימת ךרעמל םיקוקזו הליגר תידומיל תרגסמב בלתשהל םילגוסמה םידלי

.יביסנטניא
.דחוימ ךוניחל תותיכב המשהל םיאכזה םידלי

.ןוכיסב תורענ םע תידוחיי הדובעל תינכת ףט תיבב

.םיחא תוצובקו םיכינחה תוחפשמ םע הדובע

Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net