הטילקו תורכיה ךילהת


יווילו העסה יתוריש םיכינחל תרשפאמו ץראב החוורה תויושר ללכמ םיכינחל תדעוימ ףט תיב תיימינפ
.בחרנ םיעסיה ךרעמ תועצמאב הרזחו היימינפל םהיתבמ

יתורישב דעס ידיקפו םיילאיצוס םידבוע תועצמאב תישענ ףט תיב תיימינפל םידמעומה תיינפה
.הכרעהו לופיט ןונכתל תודעו תוטלחהל ףופכב ,החוורה

:םיללוכ הטילקהו תורכיהה ךילהתב םיבלשה

'א בלש
:ללוכה יטנוולר ןכדועמ רמוח תיינפה
ילאיצוס ח"וד
תיגולוכיספ הקידב
הנורחאה םידומילה תרגסממ יכוניח ח"וד
(ךרוצה תדימב) דחוימ ךוניחל המשה ספוט
(ךרוצה תדימב) תירטאיכיספ ד"וח
(ךרוצה תדימב) החגשהו לופיט רעונה קוח וצ

'ב בלש
.הליהקב לפטמה ס"ועה יווילב ותחפשמלו דמעומל תורכיה דעומ םואית

'ג בלש
תידומיל תרגסמ תמאתה

ךינחה לש ותמאתה תדימ לע ,הנפמה הכשלה ס"ועל בתכב הבושת ןתנית הז ךילהת םותב
.תורכיהה דעוממ םייעובשמ רחואי אל ,תרגסמל דמעומה

.הליהקה ס"ועו ךינחה תחפשמ םע םאותי הטילקה דעומ
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net