םידידי גוח


.םיכינחה לש םמודיקל רסיק ןבא תליהקו םי תודש ץוביק םע תידוחיי תופתוש הרצי ףט תיב תיימינפ
רב תוגיגח :איש יעוריא תקפה םהב היימינפה יכינח לש םתחוורל םימרותה םימזימ תמדקמ היימינפה
,םיגגוחה רובע ץוביקב יתנש עוריא תקפהב ןהו ישיא ידוחיי טקיורפב ןה ,םיכינחה לוכל הווצמ
.היכינחו היימינפה תווצ ללכ ,םהיתוחפשמ

חופיטו הרשעהל הכוז ףט תיב תווצ ,ףסונב . לאכימ ןגעמ ץוביק םע תופתושמ םינהנ ףט תיב יכינח
,םינקתמה לוכב שומישל וירעש תא חתופ לאכימ ןגעמ ,ןכ ומכ .לאכימ ןגעמ לש יעוצקמ תווצ י"ע
.ףט תיב ידלי רובע יתוברתה רשועהו םינבמה

.ףט תיב יכינח רובע תומולח תמשגהבו ןומימב םיעייסמ לאכימ ןגעמו םי תודש תליהקCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net