ונחנא ימ,1972 תנשב הדסונ רשא תילופיט תימוקיש היימינפ הניה ,ןיש דוי תלד לש הדוסימ ףט תיב תיימינפ
.5-18 יאליגב םיכינח 118 םיכנחתמ הב

תלוכיו הליהקל תורבחתהו תושיגנ רשפאמה םוקימ ,הנח-סדרפ הבשומה בלב תנכוש היימינפה
.הבשומה העיצמש םיתורישבו םירגתאב בלתשהל

:םימחתמ ינש היימינפה תרגסמב
5-14 יאליגב םיריעצה םיכינחה רובע היימינפה םחתמ
14-18 יאליגב תורענו םירענ רובע -הליהקב תוליו
תלוכיו דוקפת תמר פ"ע ליג תוצובק לכל םיכרצ תמאתומ הדובע רשפאמ םימחתמה הנבמ
.תואמצעל

אל ,יתביבסו יתחפשמ עקר לע רשא הניקת היצנגילטניא ליפורפב םינייפואמ ףט תיב תיימינפ יכינח
י"ע םיוולמו הנח - סדרפ תליהקב ליגר ךוניחל רפס יתב ןווגמב םיבלושמ םיכינחה .שומימ ידיל אב
דחוימ ךוניח תותיכב םג היימינפה יכינח םיבלתשמ ,ףסונב .ידומילה םמודיקל ילופיטו יכוניח תווצ
הכוז וז הצובק .םייתוגהנתהו םייכוניח םיישק עקר לע דחוימ ךוניחל רפס יתבבו םיליגר רפס יתבב
תידומילה המרב ןה םמדקל הרטמבו תויביטמרונ תויסולכוא םע םבוליש רשפאל מ"ע םיידוחיי םינעמל
.תידוקפתה המרב ןהו תיתרבחהו

וירושיכו ויתוחוכ תא שממל לכויש מ"ע דלי לכל תישיא תינכת תריציב תנייפאתמ ףט תיב תיימינפ
.דליו דלי לכ לש םיימינפה ויתוחוכ תא ומיצעיש תוחלצה רוציל הרטמבו

ןהב תושפוחה ךלהמב םג םינווגמ םינעמ םיכינחל תרשפאמו הנשה תומי לכ ךלהמב תלעופ היימינפה
.םהיתבב תושפוחל תאצל םהמ ענמנ

.ןופצהו הפיח זוחמב רעונלו דליל תורישה ,החוורה דרשמ חוקיפב תאצמנ היימינפה


ןימאמ ינא


םיכרע ילעב ,הליהקב םימרותו םייתועמשמ םירגוב םתויהל םיכינחה דודיעל תלעופ ףט תיב תיימינפ
.ימצע שומימלו החלצהל תופיאש םע ,ךרע ילעב ,תלוזל דובכ לש

ךמות ,ליכמ בחרמ תריצי לע דקוש היימינפה תווצ םידליה םיכנחתמ הב תילופיט - תיכוניחה תרגסמב
.הז בחרמב תוישיא ןיב תויונמוימ חותיפ ןמזב וב ךא ,ךינח לכ לש היצאודיבידניא חיטבמה רגתאמו

םהב םירקמב תופולח תיינבו ותחפשמו ךינחה לש רשקה תא רמשלו קזחל ףאוש היימינפה תווצ
.םוקישל ןתינ וניא רשקה

היימינפהו הנח-סדרפ הבשומה תליהקמ ילארגטניא קלחכ םיבלתשמ ףט תיב תיימינפ יכינח
.ךינח לכל תויביטמרונ תיינקהמ קלחכ הז בוליש ססבל יתועמשמ רגתאכ האור


תווצ ירבח


תינויחה תיעוצקמ-ןיב תפטעמ םירצויה תווצ ישנא 50 -כ ללוכ ףט תיב לש ילופיט-יכוניחה תווצה
.ךינחו ךינח לכל יתועמשמ תוחלצה לגעמ תריצילו םיכינחה לש החמצהל

תיב םא ,הכרדה תזכר ,ילאיצוס תוריש תזכר ,היימינפ תלהנמ ללוכ היימינפה לש ריכבה תווצה
רזענו הכרדהה תווצ תא ,ילאיצוסה תורישה תא ליבומ הז תווצ .יתרבח ךוניח תזכרו תישאר
תווצו ידומיל רובגתל ךרעמ , תויונמואב תויפרת ,היגולוכיספה ,הירטאיכיספה ימוחתמ םיתורישב
.םיבדנתמ
Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net