םיילופיט םייכוניח םיטקייורפ

אשונה לע ץחל


תילופיט - תיכוניח השיג


הדשהמ םיטקיורפ

תוידומיל תורגסמ


תויוליעפהתילופיט - תיכוניח השיגיתיימינפה בחרמב תויוברעתהה רקיע תא ססבמ ףט תיב תיימינפ לש ילופיט - יכוניחה תווצה
םיבאשמב - תוחוכה תמצעה ,תוחלצה תריצי השיגדמה "תוחוכה תשיג" לע ול הצוחמו
מ"ע .יח אוה הב הליהקב יתועמשמו םרות ,רצוי רבחכ ךינח לכ לש ובולישל םיירקיע
תססובמה ,ויתולוכילו וירושיכל תמאתומה תינכות ךינח לכ רובע תינבנ וז הרטמ גישהל
םיכרצה ןוחבאב תדקמתמ וז תינכות ."םינמסמה" תטיש פ"ע ךרענש יופימ לעו ויגשיה לע
.ךינחו ךינח לכ לש ומודיקל תוילופיטהו תויכוניחה תומושתה יפוא לע הטלחהבו

:תללוכ תינכותה
םוצמצ רשפאל מ"ע ךמות ךרעמ תיינב ךות המיאתמ תידומיל תרגסמב ךינחה בוליש

.תוחלצהו םיגשיה ,םירעפ  
.םייביטמרונ םייתרבח םיכרעו תומרונ תיינקה

.ותחפשמ םע ךינחה לש רשקה רומישו קוזיח

.הליהקהו היימינפה תרגסמב יאנפה תועש לוצינל תויונמוימ תיינקה


:החלצהו םיגשיהל םיכינחה תענהל תוינכות ןווגמ החתיפ ףט תיב
ךינח לכ עינהל מ"ע םירגתא תיינבב תדקמתמ וז תינכות :תוגהנתה בוציעל תינכות

תא תתמכמ וז תינכות .םאתהב יבויח םיקוזיח ךרעמ ןתמלו תישיא החימצו יונישל
םייתצובקה ,םיישיאה םידעיב דומעל מ"ע ךינח לכמ םישרדנה םיימוימויה םידעיה
תויכוניחה תורגסמה םע בוליש ךרענ תינכותה לש םימיוסמ םיקלחב .םייתיימינפ ללכהו
לבקלו ויגשיה לש תימוימוי הכרעה עצבל ךינח לכ שרדנ וז תינכות תרגסמב .הליהקב
לשו ךינחה לש תלוכיה .יתיימינפה בחרמב ותוא הוולמה יתועמשמה רגובמהמ בושמ
דודיע ,םיקוזיח ןתמ תרשפאמ ,תוחלצהה תריבצו תומדקתהה ךילהתב ןנובתהל תווצה שיא
.ךינח לכל המצעהו

תונמדזה רוציל חרכה רצוי םהירושיכו םיכינחה ליפורפ :םיישיא םירושיכ חותיפ תינכת

.הקיטלתאבו טרופסב םג ומכ העונתהו הקיסומה ,תונמואה םוחתב םיישיא םירושיכ שומימל
םישגפמ .םיידוחיי חופיטלו הרשעהל םיכוז הלא םימוחתב ןיינעו הייטנ םילגמה םיכינח
.ישיא יוטיבלו תונייטצהל םתצרמהו םיכינחל תוחלצהה תריצימ קלח םיווהמ הלא

לש הובג ץבקמ לע עיבצמ ףט תיב תייסולכוא יופימ :יתחפשמה רשקה קוזיחל תינכת

ידוקפתה ,ישגרה םוחתב םיבר םירעפ םע ךא הניקת היצנגילטניא םע םירשכומ םידלי
.יתרבחהו

,דליה לש ומלועמ קלח תויהל תנמ לע םייתיווחו םייתרבח םישגפמל םיעיגמ םירוהה
לש םוקממ רקיעבו םירוהה תלוכי יפל ,תרצוי תוליעפו יסיסב חיש םייקתמ שגפמב
.היימינפ-דלי-הרוה תופתוש חותיפו הלבק ,דובכהדשהמ םיטקיורפ


ןכו הליהקה ייחב היכינח תא בלשל תפאוש ףט תיב תיימינפ :הליהקה בלב היימינפ
םיכינחל רשפאמה ןגועל תכפוה היימינפהש ךכ ,םייביטמרונ םייח לש תויוסנתה רשפאל
ידליל רשפאמ הז בוליש .תונווגמה תויוסנתההמ םתרזח םע תיב למנו םיקחרמל הגלפה
םייתרבח םילגרהו תומרונ םע תורכיה ,םיפסונ םייתחפשמ םילדומ םע שגפמ היימינפה
תדדועמ היימינפה .םיווש ןיב הוושה תשוחת סוסיבו תוכייתשהה לגעמ תבחרה ,םיניקת
היימינפה יכינחל תרשפאמו ,היימינפב םיכינחה לש םירוגמה יתבב הליהקה יכינח חוריא
חוריאה ךרעממ קלח הווהמ הנח – סדרפ תליהק .ידדה ןפואב םהירבח יתבב חראתהל
רוציל הפיאשה םא השעמל הכלה םישגהל תרשפאמ וז תופתוש .יתחפשמ ףרוע אלל םיכינחל
.הליהקה בלב היימינפ

םודיקו רובגתל יזכרמ דעי המצעל הביצה ףט תיב תיימינפ :הדימל תדדועמ הביבס
הרשעהו םודיקל תורומ תווצ היימינפה הליעפמ וז תינכות תרגסמב .היכינח לש ידומיל
העקשההש תיתועמשמ הצובקכ הרתוא וז הצובק .'ג התיכ דע ןג יאליגב םידליל תידומיל
עויסה תרגסמב .םיליגר רפס יתבב םדקומ בולישו םירעפ םוצמצ רשפאת הב תמדקומה
היירג ןתמבו הרשעהב ,תיב ירועיש תנכהב ימוי םוי ידומיל רובגת םיכינחה םילבקמ
.תוימינפ ידליל הצעומה עויסל תודוה רשפאתמ הז טקיורפ .םינוש ןכות ימוחתב

םיקוקזה םידחוימ םיכרצ ילעב םירגבתמ תצובק תטלוב ףט תיב תיימינפב :םירגובל תיבה
,הלא םיכרצ יוהיז תרגסמב .םליגל םאתהב םיידוחיי םירגתאלו הימונוטואו בחרמל
שוביגו היימינפה ידלי רתימ וז ליג תצובק תנחבא לע שגד המש רשא תינכות התנבנ
.הל הצוחמו היימינפב םייחה תרגיש לע תוירחא תחיקל םירשפאמה תויוכזו תובוח
םירושיכ תשיכר יוטיב ידיל האיבמה תוליעפב בלתשהל םישרדנ םיכינחה תינכותה תרגסמב
.וז ליג תצובקל תוידוחייה תויוליעפלו תובטהל םיאכז םאתהבו תואמצעו תורגב לש
תוכנוח ןוגכ םיטקיורפב ושכרש םירושיקה תא יוטיב ידיל איבהל םילוכי םיכינחה
.דועו הליהקב תוליעפ ,היימינפב תוריעצה תוצובקב תיתובדנתה תוליעפ ,תישיא


תוידומיל תורגסמ


.םהירושיכו םהיתולוכיל תומאתומה דומיל תורגסמ ןווגמב םיבלושמ ףט תיב תיימינפ יכינח
תישיא הפילח "תריפת"ל היימינפה תשרדנ ,היימינפה יכינח לש הנתשמה ליפורפה חכונל
תויתריצי בייחמ םיכינחה בוליש .הבחר תירוזא הסירפבו רפס יתב ןווגמב ךינח לכל
ךינח לכ לש םיידומילה םיכרצה תניחב ,םיידומילה םירעפה םוצמצל הכימת ךרעמו
.היימינפה ךותב צ"החא תועשב ךמות בחרמ תמאתהו
םימישרמ םיגשיהל םיעיגמו ליגרה ךוניחה תכרעמב תובלתשההמ םינהנ םיכינחה יכ רכינ
דחוימ ךוניחל תותיכב בלתשהל םיאכזה םידלי םג םיכנחתמ ףט תיב תרגסמב .הז םוחתב
יתש ןיב הירפה רצוי הז בוליש .דחוימ ךוניחל ס"יבב ןיפוליחל וא ליגר ס"יבב
.הלא תוצובק
:תויוליעפה


םיכינח תוצובק םע הדובעל ,בהל תתומע םע ףתושמ טקיורפ -"םייחהמ םיטרס " טקיורפ
רצק ןוטרס תקפהו יומיב ,טירסת תביתכ לע   
תונמוא
היפאו לושיב
טרופס יפנע
פוה פיה
"ףט תיב " תקהל
תויח
תורגובלו םירגובל רשוכ רדח


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net