דעיה תייסולכואישגר הכימת ךרעמל םיקוקזה הניקת היצנגילטניא ילעב םיכינח תטלוק םיזרא תיימינפ
.ךינח לכ לש ישיאה לאיצנטופה תא שממל מ"ע ידומילו
:םה היימינפה יכינח לש םיטלובה םינייפאמה

הניקת היצנגילטניא תמר
יוקל יתחפשמ דוקפת לש עקר

לעופב םיגשיהה ןיבל תלוכיה ןיב םיידומיל םירעפ

הדימל תויוקלו זוכירו בשק תוערפה

ידומילו ישגר הכימת ךרעמל םיקוקזו הליגר תידומיל תרגסמב בלתשהל םילגוסמה םידלי

יביסנטניא
דחוימ ךוניחל ס"יבב / דחוימ ךוניחל תותיכב המשהל םיאכזה םידלי

Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net