הטילקו תורכיה ךילהת


.ץראב החוורה תוכשל ללכמ םיכינחל תדעוימו תילופיט -תימוקיש היימינפ הניה םיזרא תיימינפ
.בחרנ םיעסיה ךרעמ תועצמאב הרזחו היימינפל םהיתבמ יווילו העסה תוריש םיכינחל םירשפאמ ונא

תודעו" תוטלחהל ףופכב ,החוורה יתורישב ס"וע תועצמאב תישענ םיזרא תיימינפל םידמעומה תיינפה
.לופיט ןונכתל תודעו - "הטלחהה


: םיללוכ הטילקהו תורכיהה ךילהתב םיבלשה

'א בלש
:ללוכה יטנוולר ןכדועמ רמוח תיינפה
ילאיצוס ח"וד
יטסונגאיד וכיספ ח"וד
הנורחאה םידומילה תרגסממ יכוניח ח"וד
(ךרוצה תדימב) דחוימ ךוניחל המשה ספוט
(ךרוצה תדימב) תירטאיכיספ ד"וח
(ךרוצה תדימב) החגשהו לופיט רעונה קוח וצ

'ב בלש
.הליהקב לפטמה ס"ועה יווילב ותחפשמלו דמעומל תורכיה דעומ םואית

'ג בלש
תידומיל תרגסמ תמאתה

ךינחה לש ותמאתה תדימ לע ,הנפמה הכשלה ס"ועל בתכב הבושת ןתנית הז ךילהת םותב
.תורכיהה דעוממ םייעובשמ רחואי אל ,תרגסמל דמעומה

.הליהקה ס"ועו ךינחה תחפשמ םע םאותי הטילקה דעומ


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net