םידידי גוח


םייטרפו םייקסע םיפוג תועצמאב םיכינחה םודיקל תויופתוש תריציל תלעופ םיזרא תיימינפ
תיימינפ ידליו דבלב תוימינפ ידלי לש םתחוורל םילעופו תיתרבח היישעב םינימאמה
.טרפב םיזרא

יכינח רובע םיידומילו םייתרבח םיטקיורפ הוולמ יוכיסב םידלי - תוימינפ ידליל הצעומה
.היימינפה

תחא לכ ,תוליבומו תופתוש תורבעמ ץוביקמ "תורבעמ ירצומ"ו לגמ ץוביקמ "םיפטנ" תורבח
ונלש היישעה תא ןפוד תאצוי הרוצב הרישעמה היימינפב תיכוניחהו תיתרבחה תוליעפ ,דרפנב
.היימינפב תוידוחיי תויכוניח תומזוי ףונימל תמרותו

תויוכנוח ,םיפי'ג לויט ומכ תוימעפ ברו דח תויוליעפ רופס ןיאל םיפתוש םיבר םיבדנתמ ,ןכ-ומכ
.יתחפשמ ףרוע ירסח םיכינחל תוולמ תוחפשמ ףאו תוכשמתמ תוידומילו תויתרבחCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net