ונחנא ימתילופיט-תימוקיש היימינפ הניה "םיזרא" .1973 תנשב הדסונ ןיש דוי תלד לש הדוסימ "םיזרא" תיימינפ
6-18 יאליגב םיכינח 125-כל ללוכ הנעמ תנתונו )השנמ /רפח קמע רוזא( קחצי הדש בשומב תאצמנה
תא תוצמל םיכינחה תא םימדקמ ונא םירוהה םע תפתושמ הדובע ךות ,עגור הרשמה תירפכ הביבסב
.םהלש ישיאה לאיצנטופה

.תונוש תוצובקב ליבקמב םיכנחתמה םינוש םיאליגב םיחא תוצובק םע הדובעב היימינפה לש הדוחיי
תפתושמ תוליעפו הכרדה, הכימת תוקינעמה םירוה תוצובק ןכו םיכינחה ירוה םע תפתושמ הדובע תמייקתמ
.םהידלי םע

יתביטחה הנבמה .םירגובו םירגבתמ ,הריעצ הביטח :תויזכרמ תוביטח שולש תולעופ היימינפה תרגסמב
ס"וע לש תווצ ללוכ ילופיט-יכוניחה ךרעמה .ליג תצובק לכל םיידוחיי םינעמ ןתמו תדקוממ הדובע רשפאמ
.תפתושמ הדובעב הביטחה תא םילהנמה יכוניח זכרו

םיכינחה .שומימל אב אל תויתביבסו תויתחפשמ תוביסמש ,ןיקת ילכש ליפורפב םינייפואמ "םיזרא" יכינח
םיוולמ םה .דחוימ ךוניחל רפס יתב וא ליגר ס"היבב דחוימ ךוניח ,ליגר ךוניחל רפס יתב ןווגמב םיבלושמ
.יביסנטניא ידומילו ישגר ,יכוניח הכימת ךרעמב

םיימינפה תוחוכה תמצעה ידי לע ומצע תא שממל לוכי דלי לכ יכ השיג חותיפב תנייפאתמ "םיזרא" תיימינפ
.ולש

םהמ ענמנ ןהב תושפוחה ךלהמב םינווגמ םינעמ היכינחל תרשפאמו הנשה תומי לכ ךשמב תלעופ היימינפה
.םהיתבב תושפוחל תאצל

.ןופצהו הפיח זוחמב רעונלו דליל תורישה ,החוורה דרשמ חוקיפב תאצמנ היימינפה


היימינפה ןוזח


.הרישעמו תיעוצקמ ,הליכמ ,תבהוא ,תכמות הביבסב ומודיקו דיחיה לש וחופיטל תלעופ "םיזרא" תיימינפ
,תיעבטה ותביבסל דליה תרזחהל הפיאשב ,תיתחפשמ םינפה תרושקת רופישו החפשמה ירשק קוזיח ךות
.ליעומו יאמצע חרזאכ בלתשי הב

תיימינפ .םהירוהו םידליה ןיבו םיחאה ןיב תרושקתהו החפשמה ירשק רופישל תודוא רשפאתמ הז ןוזח
.םינוש םינייפאמ םע םיחא תוצובק תטילק תרשפאמ ךכבו ךינח לכל תישיא תינכת המיאתמ "םיזרא"

תומיאתמה תורגתאמ תוידומיל תורגסמב ובולישל ךינח לכ רובע תויונמדזה תרצוי "םיזרא" תיימינפ
יווילה ךרעמל תודוא םיכינחל םימישרמ םיידומיל םיגשיהו תוחלצה הנקמ הז בוליש .ויתולוכילו וירושיכל
ךינחה תחפשמ םע ףתושמ ןונכתב תיעבטה ותביבסל דליה תא ריזחהל ףאוש היימינפה תווצ .יביסנטניאה
.אצומה תליהקו


"יתיימינפ לופיט"


,תידוקפתו תישגר ,הקימעמ תוסחייתה התועמשמש ,"תילופיטה הביבסה" לע תתשומ היימינפב לופיטה
תווצה ישנא לכ ונתניחבמ .תווצה ישנא לכ ידי לע תאזו היימינפב םייחה ה/רענה לש וייח ימוחת לכל
תריצי רשפאמו הממיה תועש לכ ךרואל ילופיט ףצר רצוי הז ןיינע .לופיטו ךוניח ישנא םיווהמ היימינפב
.יבקעו דיחא ילופיט -יכוניח ךילהתתווצ ירבח


הלבוהב ,יעוצקמ ןיב בחרמב םילעופה תווצ ישנא 35 -כ ללוכ "םיזרא" תיימינפ לש ילופיט-יכוניחה תווצה
תזכרו תישאר תיב םא ,היימינפה תזכר ,ילופיטה תווצה תזכר ,היימינפה להנמ תא ללוכה ריכב תווצ לש
.תיתרבח

,היגולוכיספ ,הירטאיכיספ ימוחתמ ילופיט-יכוניח תווצ יווילב ס"ועו יכוניח זכר י"ע תלהונמ הביטח לכ
םינתינ וב הדימל זכרמ היימינפב לעופ ךכל ףסונב .תוריש תנש יבדנתמו הכרדה תווצ ,תויונמואב תויפרת
.ידומילה םוחתב םיכינחל עייסמה יעוצקמ םירומ תווצ י"ע רזע ירועיש

,תיטסיפרת ס"וע ,גולוכיספ ,תיתרבח תזכר ,הכרדה זכר ,לופיט זכר ,תיזכרמ תיב םא ,היימינפה להנמ
.הקזחאו חבטמ ישנאCopyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net