םיילופיט םייכוניח םיטקייורפ

אשונה לע ץחל


תילופיט - תיכוניח השיג


הדשהמ םיטקיורפ

תוידומיל תורגסמ


הרשעה תוליעפ


תויוליעפה
תילופיט - תיכוניח השיגהרשעה ןתמו תילופיט תיכוניח השיג בלשמ םיזרא תיימינפ לש ילופיט - יכוניחה תווצה
.ךינחו ךינח לכ לש ישיאה לאיצנטופה לש יברמ שומימל איבהל הרטמב היימינפה יכינחל
תרשפאמ וז המגמ .םהירושיכ יפ לע תויכוניח תורגסמב םיבלושמ היימינפה יכינח
,היימינפה יכינח ןיב םייתועמשמ םירשקו תוקיז םיכינחה רובע רוציל היימינפה תווצל
.טרפב בשומה ידליו ללכב רוזאה ידלי

תנמ לע תיתועמשמכ היימינפב ךינח לכ לש ותוכנחתה תפוקת תא האור םיזרא תיימינפ
תיזכרמ הרטמ םניה תיתחפשמ תודיכלו החפשמ ירשק חופיטו םוקיש .הליהקל הרזחל וניכהל
ףצרב םיכשמנה) םירוה תוצובקל יתצובק לופיט :תועצמאב תיגשומ וז הרטמ .היימינפה תדובעב
תכרדהו ידאיד לופיט ,ףתושמ "תוכיא ןמז" תריצי ,םידליו םירוה תופתושמ תוצובק (,םינש שמחכ רבכ
.םירוה

תדקמתמו (םינמסמה) ףרה תטישב ךרענש ןוחבאה לע תססבתמה תידוחיי תינכת תמאתומ ךינח לכל
.ךינחה לש ומודיקל םישרדנה לופיטהו ךוניחה תומושתב

:החוור תשוחתלו החלצה,םיגשיהל םיכינחה תענהל תוינכת ןווגמ החתיפ "םיזרא"

תומרונ תשיכרלו ישיא םודיקל םייתצובקו םיישיא םידעי תבצה תללוכ תינכתה : יתצובקו ישיא חותיפ
םיטרס" טקיורפ בלוש וז תרגסמב הצובקה ירבח ןיב םייח תוכיאו הווחאה תא וססבי רשא תויתרבח
,טירסת שוביגב ,םהירושיכ תא םיכינחה ואטיב תיתצובק הדובע ותועצמאב .ב"הל תתומע לש "םייחהמ
.םידליה ץורעב ןרקוה "הבכוכ לש ץעה" טרסה .קחשמו יומיב ,הביתכ
: ןוטרסל רושיק
www.youtube.com/watch?v=TFw3OLjlmMY

תידומיל תוליעפל דקומ הווהמה ימוחת בר זכרמ לעופ "םיזרא"ב : ימוחת ברה זכרמב תוליעפ
זכרמל ,םהידלי םע היימינפל םיעיגמה םירוהל שגפמ םוקמ שמשמ זכרמה .היימינפב תיתרבחו
תיבו הריעצה הביטחל היקחשמו םיבשחמ זכרמ ,הדימלה ימוחת לכב הרשעה תיירפס ללוכה הדימל
.תיתועמשמ תילופיט - תיכוניח היישעל דקומ הווהמ הז זכרמ .תרגובה הביטחה י"ע לעפומה הפק

.םתלוכיו םהירושיכ יפ לע ךוניח תורגסמב םיבלושמ "םיזרא" תיימינפ יכינח : הליהקב םיכינח בוליש
םיבאשמו ןמז ,הבשחמ ,תומושת היימינפה העיקשמ תונושה תוליהקב יברמ בוליש רשפאל מ"ע
תא םיחראמ םיכינחה םהב םישגפמ תמזוי היימינפה .היימינפב םיכינחה לש ימצעה םנוחטיב קוזיחל
יכ הארנ .תומלוע ןיב שגפמ תרשפאמו היימינפה בחרמב םירומה תווצו םידומילה לספסל םהירבח
יכ רכינ .םיווש ןיב הווש תשוחת ךינח לכב חתפמו םתמוק תא ףקוז ,םיכינחה םע ביטימ הז שגפמ
םהיגשיהב רופישלו תיביטמרונ הביבסב תובלתשהל םיכינחה תא תרגתאמ וז המיצעמ היווח
.םייתרבחהו םיידומילה


הדשהמ םיטקיורפ


תווצהו םיכינחה רובע החוטב הביבס תריצי לע תססובמ וז תינכות :תונגומ תינכות
םילעופ תווצהו םיכינחה .(הלכה ,רוביד ,סחי ,עגמ ,שובל) ה"דימלה לדומ תועצמאב
החוטב הריווא רוצילו םתועדומ תא ריבגהל הרטמב הלא םימוחתב םימכסומ םיללכ יפל
.העוגרו

.הממחל תוכומסה תוישיא תוניגו קרי, ןגד ,יונ יחמצ לודיגל הממח :תילופיטה הממחה טקיורפ
.רקחלו הדימלל תוסנתהל הדש הווהמ הממחה

.םהיתורודל הירגוב םע רשק לע הרימשב הבר תובישח האור םיזרא תיימינפ :םירגוב םע רשק
םנויסינו םהיתונורכיז ,םהיתויווח לע םירגובה לש היארה תיווזמ דומלל מ"ע תיתועמשמ וז המגמ
."םיזרא"ב תילופיט - תיכוניחה היישעל הדימלו הנזה תרשפאמ וז ךרד .היימינפה יכינחכתוידומיל תורגסמ


.םהירושיכו םהיתולוכיל תומאתומה דומיל תורגסמ ןווגמב םיבלושמ םיזרא תיימינפ יכינח
היימינפה תשרדנ ,םיחא תוצובק םתויה םצעמ היימינפה יכינח לש הנתשמה ליפורפה חכונל
בוליש .הבחר תירוזא הסירפבו רפס יתב ןווגמב ךינח לכל תישיא הפילח "תריפת"ל
םיכרצה תניחב ,םיידומילה םירעפה םוצמצל הכימת ךרעמו תויתריצי בייחמ םיכינחה
.היימינפה ךותב צ"החא תועשב ךמות בחרמ תמאתהו ךינח לכ לש םיידומילה

םימישרמ םיגשיהל םיעיגמו ליגרה ךוניחה תכרעמב תובלתשההמ םינהנ םיכינחה יכ רכינ
דחוימ ךוניחל תותיכב בלתשהל םיאכזה םידלי םג םיכנחתמ םיזרא תרגסמב .הז םוחתב
יתש ןיב הירפה רצוי הז בוליש .דחוימ ךוניחל ס"יבב ןיפוליחל וא ליגר ס"יבב
לע הרימש ךות ,הנוש ליפורפ ילעב םיחא תוצובק לש םתטילק רשפאמו הלא תוצובק
.תיתחפשמה תודיכלההרשעה תוליעפ


םע תויופתוש ,םיגוח ןווגמ תללוכה הפנע תיתרבח תוליעפ תמייקתמ םיזרא תיימינפב
םירושיכלו םיכרצל םאתומ הז ךרעמ .םיישיא םירושיכ חוליפ תוליעפו בשומה ידלי
.היימינפב ךנחתמה רענו דלי לכ לש םיידוחייה

םיכינחה .הליהקב םיכינחה לש םבולישב תלגוד םיזרא ,יאנפה תועש תוברת תרגסמב
.היימינפב םהירבח תא םיחראמו ס"היבמ םהירבח יתבב םיחראתמ


:תויוליעפה


םיסוס לע הביכר
לגרודכ
גנילואב - תרודכ
םיגדב לופיט
לושיב
תוישיא תוניג ,הממח
תונב ז'ג
םיבשחמ
יבוריא לוחמ
םירגוב םינב רשוכ
ץראה תעידי
הרטיג
הקימרק


Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net