:ונתבותכ


"םיזרא" תיימינפ
142 .ד.ת
רפח .נ.ד
קחצי הדש בשומ

04-6365003 :לט
04-6301494 :סקפ


עיגהל דציכ


:סובוטוא
."םיזרא" תיימינפ ,קחצי הדש בשומל סרפסקא ביתנ ,הרדחב תיזכרמה הנחתהמ
.10:15, 12:30, 16:00 :תועשב

Copyright © dalet Yud Shin Lsd.
All rights reserved Designed by Irit blumenthal 2006 / ©
www.ibdesign.net